Ùrtimos àrticulos

Isposòriu de sàmbene #9

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Pedidora – Non nche depent colare s’arroja. Silèntziu! Luna – Sunt benende! (Si nch’andat. Abarrat […]

Nèbida #8

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). S’immaginatzione mea non pasat. Sos mandrones sunt issos, sos chi narant chi traballant e imbetzes s’atontant e annegant su pensamentu. Ca, pro nàrrere, cussu bucalloto […]

Isposòriu de sàmbene #8

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Inoghe non colant. Su sonu ‘e su riu at a istudare cun sonu de truncos […]

Nèbida #7

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). E gasi una carrera e un’àtera e un’àtera. “Ma cuddu pitzocheddu, – fiat narende tra se e se Augusto, chi prus chi pensende […]

Isposòriu de sàmbene #7

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Non siat umbra ne imboscada chi non potzant fuire! Chèrgio intrare in unu petus pro […]

Sa limba rumena

Sa limba rumena

–     Sarvadore Serra  – Su rumenu (limba română [ˈlimba roˈmɨnə] ( ascurta) est una limba neolatina orientale chi la faeddant, comente limba de nàschida, pagu prus o mancu  24–26 milliones de pessones, mescamente in Romania e Moldàvia. Àteros 4 milliones de pessones  la faeddant comente segunda limba. Tenet status ufitziale  in Romania e […]

Nèbida #6

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Tando fiat colada in carrera no unu cane ma una pitzoca losana, e in fatu de sos ogros suos fiat andadu, comente calamitadu, sena […]

Isposòriu de sàmbene #6

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Essint. Dae s’iscrariada a manca essit sa Luna. Sa Luna est unu linnajolu giòvanu de cara […]

Dae Catalùnya movet torra su dibàtu pro “Su sardu normale“ de Coròngiu

Dae Catalùnya movet torra su dibàtu pro “Su sardu normale“ de Coròngiu

  Sa Revista de Llengua i Dret (Journal of Language and Law) de sa Escola de Administraciò Pùblica de sa Generalitat de Catalùnya, cun una retzensione longa e argumentada, at torradu a abèrrere su dibatu in contu a su libru “Il sardo una lingua normale” de Giuseppe Pepe Coròngiu. In […]

Nèbida #5

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Aiat naradu gasi e si fiat indùrghidu a si pinnigare sos pantalones. Aiat apertu su paràcua in fines e fiat abarradu un’iscuta in pensos […]

Isposòriu de sàmbene #5

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).   Linnajolu II – Ma giughet a una fèmina. Linnajolu I – Semus acanta de […]