Litzeos clàssicos e classismu Litzeos clàssicos e classismu
Su giassu archeològicu de Santu Istèvene de Òschiri Su giassu archeològicu de Santu Istèvene de Òschiri
Istòria de Entzu, Rex Sardiniae Istòria de Entzu, Rex Sardiniae
S’idioma vènetu S’idioma vènetu

Ùrtimos àrticulos

Bìculos de literadura #12 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).   Non renessende a nde bogare àteru nudda dae cuddu fìgiu istraviadu, su babbu fatzeit su chi pudeit finas a nche lu fàghere intrare in sa redatzione de cussu […]

Bìculos de literadura #12 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).   Jordi, in mudandas e camisa aberta s’est gosende su sole, su mare e sa visione de cuddas tres piseddas bellas prenas de pees, de ancas, de carenas, de imbìligos, […]

Bìculos de filosofia #12 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011.   Sa promissa intzendiària de sa resurretzione de sa carre at postu ritzas sas multitudines in s’ora de sa magnifitzèntzia prus manna de s’Imperu […]

Bìculos de literadura #11 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).   Vilassar de Mar, El Masnou, Monsolís, Badalona. Su trenu curreit paris cun sa praja, serenende∙la casi. Sas biddas fiant minores, marinas, cun istatziones balneares e barracheddas. Arnau si […]

Bìculos de literadura #11 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).   Jordi non bi creet in custa trampa, ma su notàriu de cuddu malefadadu de Marc Joan Peralta Blanc, in antis de deghe o bìndighi dies no l’at a cramare, […]

Artes martziales, su taekwondo.

Artes martziales, su taekwondo.

– de Sarvadore Serra – Su taekwondo (/ˌtaɪkwɒnˈdoʊ/, dae su coreanu 태권도, 跆拳道 [tʰɛ.k͈wʌn.do] (  ascurta)) est un’arte martziale coreana, caraterizada dae s’importu chi si dat a sos carches a s’artària de sa conca, a sos carches chi si dant brinchende e furriendeˑsi, e a sas tècnicas de dare sos carches […]

Bìculos de filosofia #11 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011. Su poeta Lucrètziu, chi si cunsideraiat epicureu, nos faeddat de sa bida comente fraca chi sos èsseres si passant dae s’unu a s’àteru, pro […]

Bìculos de literadura #10 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).   Giugheint a Matarò, una tzitadedda operaja unu pagu provintziale e unu pagu cosmopolita. A chentinas sos fumajolos de s’indùstria tèssile istaiant impare a s’istèrrida de domos e, a […]

Bìculos de literadura #10 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).   Sa die in fatu Giovanni Dellafrancesca l’andat a pigare a mangianu chitzo, a sas ùndighi. A su sòlitu, però, Jordi non si nde pesat in antis de mesudie sa […]

Bìculos de filosofia #10 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011.   Sas paràulas cunservadas dae Simplìtziu rispondent, però, a un’idea materialista de sa bida, a una ispricatzione fìsica de su mundu. Sos òmines non […]

Bìculos de literadura #9 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).   A s’essida de s’istatzione su trenu andeit costa·costa a su campusantu postu in unu montinu inghiriadu de parmariscos. Arnau li gremiargieit chi fiat prenu de capellas neoclàssicas progetadas […]

shared on wplocker.com