Crèditos

Amministradore de su situ: Massimeddu Cireddu

ass_istruzione

Novas de limba” est unu progetu realizadu in parte cun s’agiudu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna, Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport, cun sa Lege regionale de su 15 de santugaine 1997 n. 26, art. 14, annualidade 2013.