Crèditos

Amministradore de su situ: Massimeddu Cireddu

ass_istruzione

“IMPRENTAS – Linea A”. Progetu realizadu in parte cun s’agiudu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna, Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport, cun sa Lege regionale 3.07.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3, annualidade 2020-2021.