Ponende infatu a 1l’Oumuamua

Ponende infatu a 1l’Oumuamua

– de Salvatore Serra –

1l’Oumuamua” (pronuntziadu oh MOO-uh MOO-uh) est su nùmene chi l’ant dadu,  in  su  2017,  a su  primu ogetu interstellare cunfirmadu chi l’ant osservadu cando fiat intrende  in su sistema solare nostru. Sa parte 1I de su nùmene si traduit in Ogetu Interstellare N. 1. ‘Oumuamua est una paràula hawaiana chi cheret nàrrere “curreu” o “esploradore avantzadu”.

1l’Oumuamua si pensat chi bèngiat  dae sa zona de s’ isteddu Vega, su prus  lugorosu de sa costellatzione de sa Lira. Cando est intradu in su  sistema solare nostru est partu chi fiat atzellerende  e at fnas cambiadu chirru; como paret chi siat a puntu de si nch’essire, a pustis chi at incantadu a totus  pro sa forma sua  e su cumportamentu suo.

No est né una cometa né un’asteroide, nessi pro comente los connoschimus nois. Unu naviu alienu est? O mancari semus osservende  un misigòngiu no isetadu de elementos naturales connotos?

De seguru est unu mistèriu, un’enigma, una cosa chi non si nde bogat atzola. Nessi pro como.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *