Su Cussìgiu de Europa brigat s’Italia in contu de tutela de sas minorias linguìsticas Su Cussìgiu de Europa brigat s’Italia in contu de tutela de sas minorias linguìsticas
Tribalingual, prataforma digitale pro sas limbas in perìgulu Tribalingual, prataforma digitale pro sas limbas in perìgulu
Su teatru in limba sarda de Antoni Garau Su teatru in limba sarda de Antoni Garau
Ammentu de Antoni Buluggiu, un’amigu corale Ammentu de Antoni Buluggiu, un’amigu corale

Ùrtimos àrticulos

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

De reghente su cussigeri regionale Zedda est intervènnidu in sa chistione de su Testu ùnicu pro sa limba sarda chi est in discussione in sa segunda cummissione de su Cussìgiu regionale. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun unu comunicadu, at torradu a crarire sas positziones suas. Dae sas pretzisatziones […]

Setzessionismu linguìsticu

Setzessionismu linguìsticu

de Giagu Ledda Comente iscriet un’amigu meu a propòsitu de un’artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: “in cauda venenum”. Zedda difatis petzi in s’ùrtimu puntu de s’artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: “Gli enti locali, le scuole, le associazioni […]

In Sardigna, su matessi patrimòniu genèticu de 12.000 annos a como

In Sardigna, su matessi patrimòniu genèticu de 12.000 annos a como

de Sarvadore Serra Unu grupu internatzionale de traballu, chi nde faghent parte istudiosos de s’Universidade de Pavia, de su CNR e de s’Istitutu de Chirca Genètica e Biomèdica de Paùli, at iscobertu chi in sa populatzione sarda moderna b’est galu s’ADN (àtzidu deossiribonuclèicu) de populatziones antigas de cassadores e collidores […]

S’iscola de Francoforte. Horkheimer e Adorno.

S’iscola de Francoforte. Horkheimer e Adorno.

de Giuseppe Corronca Su nùcleu originàriu de s’Iscola de Francoforte si format a partire dae su 1922 in s’ “Istitutu pro sa chirca sotziale”, fundadu dae Felix Weil e de su cale ant fatu parte istòricos, economistas, sotziòlogos e filòsofos comente Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno e Herbert Marcuse. In […]

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Su CSU est contràriu a su Testu Únicu de lege   pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narat chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlamentu de carrera […]

S’esistentzialismu

S’esistentzialismu

 de Giuseppe Corronca S’esistentzialismu  est unu movimentu filosòsficu e culturale chi caraterizat su perìodu intre sas duas gherras mondiales e chi agatat s’espressione màssima a pustis de s’acabu de su segundu cunflitu mondiale. Sas temàticas afrontadas dae sa currente esistentzialista sunt: sa finitesa de s’òmine, su tempus, sa morte, sa […]

Su Cuncordu femininu Urisè in Bartzellona

Su Cuncordu femininu Urisè in Bartzellona

Martis chi benit, 11 de trìulas, S’Assòtziu de sos Sardos in Catalugna, in Carrer Bisbe Laguarda 9 – Bartzellona, a sas 19:30h, bos cumbidat a un’aperitivu in mùsica, cun su Cuncordu femininu Urisè, de Orosèi.  Su Cuncordu Urisè naschet in maju de su 2009, a òpera de sa  diretora atuale  Daniela […]

Pedru Pisurzi, poeta sardu de su 700

Pedru Pisurzi, poeta sardu de su 700

de Sarvadore Serra Pedru Pisurzi est nàschidu in su 1707 in Bantine, a curtzu a Patada, e in cue est abbarradu fintzas a 14 annos, cando su babbu e sa mama si nche sunt mortos e issu est dèpidu tzucare a Tàtari. Est intradu a tzeracu angenu in una domo […]

Su CSU a Gentiloni: ratificare sa Carta Europea de sas Limbas  a pustis de  17 annos

Su CSU a Gentiloni: ratificare sa Carta Europea de sas Limbas a pustis de 17 annos

Su Coordinamentu pro su sardu ufitziale at iscritu una lìtera-apellu  a su presidente de su Cussìgiu de sos Ministros  pro pedire sa  ratìfica  de sa  Carta Europea de sas Limbas, firma  in sas Càmeras dae 17 annos. S’assòtziu de espertos e militantes, ativu dae annos in sas revindicatziones de polìtica […]

Sa fenomenologia

Sa fenomenologia

de Giuseppe Corronca Sa fenomenologia cuntzepit sa filosofia comente una anàlisi de sa cussèntzia in sa intentzionalidade sua. Sos babbos de custa currente filosòfica sunt Bernhard Bolzano (1781-1848) e Franz Brentano (1838-1917), ma s’esponente majore est Edmund Husserl (1859-1938). Intre sas òperas de Husserl ammentamus Subra su cuntzetu de su […]

Sardigna e Catalugna, una relatzione istòrica “cumplicada”

Sardigna e Catalugna, una relatzione istòrica “cumplicada”

de Sarvadore Serra In sa revista digitale www.elnacional.cat. est essidu un’artìculu subra de sas relatziones istòricas intre sa Sardigna e sa Catalugna. L’at iscritu Marc Pons. S’intìtulat “Sardenya, la germana injustament oblidada” (Sardigna, sa sorre olvidada ingiustamente).  Deo l’apo bortadu dae su catalanu a su sardu. Cheret èssere unu cuntributu […]

shared on wplocker.com