Catalugna 2017, finitia de sas illusiones europeistas? Catalugna 2017, finitia de sas illusiones europeistas?
Cras, Tzentru Servìtzios Losa, addòviu de Sardos Cras, Tzentru Servìtzios Losa, addòviu de Sardos
S’EFTA, organizatzione alternativa a s’Unione Europea S’EFTA, organizatzione alternativa a s’Unione Europea
Identidade culturale e linguìstica, fundamentu de sa natzionalidade. Identidade culturale e linguìstica, fundamentu de sa natzionalidade.

Ùrtimos àrticulos

Cras in Mandas presentant su libru de Frantziscu Casula subra de sos biagiadores istràngios in Sardigna

Cras in Mandas presentant su libru de Frantziscu Casula subra de sos biagiadores istràngios in Sardigna

 S’at a presentare in Mandas su 6 de Santuaini libru de Frantziscu Casula “I viaggiatori italiani e stranieri in Sardegna” (Alfa Editrice-2015). S’òpera cuntenit sa testimonia de 37 personàgios (18 italianos e 19 istràngios: tedescos, frantzesos, inglesos) chi bìsitant sa Sardigna (francu sos primos duos chi si nde faeddat in […]

selfp

Siamajore e s’autodeterminatzione de sas élites (ma sena limba)

de Pepe Coròngiu S’àtera die  fia lìberu (cosa rara) e mi nche so andadu curre curre a Siamajore. In sa bidda a canta de Aristanis, sa Comuna aiat organizadu unu cunvegnu chi pariat galanu subra ‘Sas bias de s’inidipendèntzia e s’autonomia. Visiones a cunfrontu’. Relatores de primore e apretu mannu […]

Puigdemont: mediatzione internatzionale, ma sena cunditziones.

Puigdemont: mediatzione internatzionale, ma sena cunditziones.

de Sarvadore Serra Su Presidente de sa Generalitat, Carles Puigdemont, at annuntziadu custu merie, in una cunferèntzia cun sos giornalistas, chi su guvernu at a chircare  sa mediatzione internatzionale pro torrare a sa normalidade internatzionale, a pustis de sas violatziones  de sos deretos fundamentales  chi bi sunt istadas eris. ‘Su mamentu […]

Indipendèntzia de Catalugna e espertos internatzionales

Indipendèntzia de Catalugna e espertos internatzionales

de Sarvadore Serra Un’istùdiu internatzionale subra de su deretu a s’autodeterminatzione  fatu dae unos cantos professores de deretu internatzionale  dat resone a sa positzione  de  su guvernu catalanu  pro su chi pertocat sa legitimidade  chi sas leges internatzionales  cunferint a sas aspiratziones catalanas. Custu raportu, chi s’incàrrigu de lu fàghere […]

Syntax II, pro minimare sos interventos de cardiochirurgia

Syntax II, pro minimare sos interventos de cardiochirurgia

  de Sarvadore Serra Un’istrategia noa de tratamentu percutàneu –colende in sa pedde- permitit de minimare su nùmeru de interventos chirùrgicos pro sos malàidos de coro. Est su chi resurtat dae un’istùdiu presentadu in s’ùrtimu Cungressu Europeu de Cardiologia fatu in Bartzellona. Cunforma a su chi b’at iscritu in unu […]

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

“Si su Testu Únicu chi nd’est arresonende sa Segunda Cummissione Cultura de  su Cussìgiu Regionale andat a in antis b’at a àere  atziones  de protesta democràtica fortes a beru”. Est su messàgiu chi benit dae s’assemblea regionale de sos espertos  e apassionados linguìsticos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale […]

Sos temas de sa Festa de sa Limba Ufitziale de Bonàrcadu

Sos temas de sa Festa de sa Limba Ufitziale de Bonàrcadu

  Sa chistione feminile de sa limba, sa crisi de s’editoria in sardu e sa contrariedade a su testu ùnicu nou chi su Cussìgiu Regionale est amaniende  in contu de polìtica linguìstica. Sunt custos sos temas de sa de bator editziones  de sa “Festa de sa Limba Ufitziale” chi b’est […]

EPSON DSC picture

“Sa vida cuada”, romanzu galanu de Jubanne Piga

de Sarvadore Serra Unu contu suspesu intre Nùgoro e Roma. Un’òmine in pelea, astrintu intre sas suferèntzias de unu frade malàidu e sas lusingas de un’amore segretu. Bartolu Deinu, pro totus “Mentifine”, est su protagonista turmentadu de su romanzu “Sa vida cuada”, s’ùrtimu traballu de s’iscritore nugoresu Jubanne Piga. Su […]

Su 23 e su 24 de cabudanni, in Bonàrcadu, festa de sa limba sarda ufitziale

Su 23 e su 24 de cabudanni, in Bonàrcadu, festa de sa limba sarda ufitziale

“Festa de sa Limba Sarda Ufitziale” in Bonàrcadu su 23 e 24 de cabudanni in ocasione de sa Die europea de sas  Limbas promòvida dae su Cussìgiu  de Europa.  Referente pro s’organizzatzione  in Sardigna  est su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale (Csu), assòtziu formadu  dae istudiosos e ativistas. Su  tema […]

Renato Soru, in defensa de sa limba sarda comuna

Renato Soru, in defensa de sa limba sarda comuna

  Renato Soru, babbu de sa limba sarda comuna, essit a campu e si pesat contra a sos tentativos de nche bogare custu istrumentu fundamentale pro sa crèschida de sa limba nostra. Custu est su chi at naradu de reghente in un’interventu pùblicu   A propòsitu de limba sarda, chi […]

Araolla, pro sa normalizatzione de sa limba sarda

Araolla, pro sa normalizatzione de sa limba sarda

de Sarvadore Serra “Semper happisi desiggiu, Illustrissimu Segnore, de magnificare, & arrichire sa limba nostra Sarda; dessa matessi manera qui sa naturale insoro tottu sas naciones dessu mundu hant magnificadu & arrichidu; comente est de vider per isos curiosos de cuddas”. Custu fiat su programa linguìsticu de Giròmine Araolla, inteletuale […]

shared on wplocker.com