Su sardu in sa Procura de Aristanis

Su sardu in sa Procura de Aristanis

Pro more de su progetu “Sa lege est aguale pro totus” presentadu a sa Presidèntzia de su Consìgiu in su 2019, s’est pòdidu abèrrere un’isportellu linguìsticu in sa Procura de Aristanis: su primu de custa genia in totu s’Istadu italianu. Su procuradore Ezio Domenico Basso (in sa foto) est orgolliosu de custu servìtziu nou, ca in custa manera is tzitadinos tenent una possibilidade prus arta de defensa.

Sa rechesta est nàschida – contat su procuradore Basso – ca imputados e àteras persones aiant pedidu un’assistu linguìsticu pro is raportos cun sa Procura. Dae como a chie lu pedit si podet dare cada documentu e atu bortadu in limba sarda, ma finas servìtzios de assistu in unu dibatimentu. In prus, dae su giassu in retza de sa Procura, s’ant a pòdere iscarrigare totus is mòdulos in limbas sarda. Su servìtziu però no est isceti pro agiudare a is tzitadinos, ma finas pro sa Politzia e is magistrados chi ddu podent impitare pro cumprèndere mègius cale si siat chistionu in sardu ùtile a su traballu issoro. S’isportellu in su benidore diat pòdere agiudare àteras istitutziones de su logu chi ant a àere bisòngiu de una consulèntzia linguìstica in sardu.

S’abertura de s’isportellu est un’acadessimentu de importu mannu ca sinnat sa torrada de su sardu in is logos de sa giustìtzia, in ue fiat fintzas a su Setighentos. Difatis non depimus pensare is mòdulos in sardu comente cosa noa, sunt istados gasi pro tempus meda, nessi dae s’Edade de Mesu finas a su de XVIII sèculos. Su sèberu amministrativu tando at finamentas una cunseguèntzia culturale: torrare a pensare a sa limba nostra comente unu traste linguìsticu aguale a s’italianu.

S’Ufìtziu linguìsticu, contivigiadu dae Antoni Garau (si boles ischire chie est incarca inoghe), est in su pianu segundu de sa Procura. Est abertu su lunis, su mèrcuris e sa chenàbura dae is 11,30 a is 13,30. Su nùmeru de telèfono est 0783/792399 e sa mail est isportellu.linguisticu.procura.oristano@giustizia.it. Prus s’at a impitare, prus at a crèschere s’impreu de su sardu in is istitutziones.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *