Problemas noos pro sa cànapa liera: torrat illegale

Problemas noos pro sa cànapa liera: torrat illegale

Su dòighi de custu mese in un’addòbiu Istadu-Regiones est istadu votadu unu Decretu intre Ministèrios chi at torra postu sa cànapa liera in sas sustàntzias chi non sunt legales de su totu e chi ant bisòngiu de su permissu de su Ministèriu de sa Sanidade pro èssere produidas. Su sèberu annanghet àteros problemas a chie coltivat e cummèrtziat custu fundu in manera legale. Unu setore mannu, chi dat traballu a unu muntone de giòvanos, ma chi depet parare fronte a leges pagu craras e istorbos a sighidura (nde amus faeddadu in custu artìculu: incarca inoghe).

Custu decretu lompet cando est a curtzu s’aprovu de su referendum pro sa legalizatzione de sa cànapa. Una proposta firmada dae gente meda e chi at barigadu sas porfias de polìticos medas. Difatis sa dereta est contra a custu caminu e dae semper est pro sa proibitzione intrea siat de su cummèrtziu, siat de su coltivu. Fintzas custa borta chie at batidu a dae in antis su decretu sunt istados s’onorèvole Gelmini e su Presidente de su Friuli Fedriga, de sa Lega.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.