Usa, Rùssia, Ungheria, Polònia. In Itàlia votamus su 24 de freàrgiu coladu

Usa, Rùssia, Ungheria, Polònia. In Itàlia votamus su 24 de freàrgiu coladu

Sas votatziones sunt su 25 de cabudanni cun sa prima fèmina presidente de su Cussìgiu e cun sos postfascistas primu partidu; ma sa data chi marcat custu passàgiu istòricu est sa de su 24 de freàrgiu, cando sas trupas de Mosca nche barigheint sa làcana otzidentale issoro aberende unu capìtulu nou de sa crisi Ucraina comintzada su 2014. Sas votatziones de su 25 de cabudanni nche sunt in intro de su busìllibu bèllicu a su puntu chi in pagas dies amus assìstidu a duas chistiones intradas dae foras: sa prima pertocat su dossier americanu chi narat e non narat, a su puntu chi belle totu cantos sos atore polìticos italianos ant dèvidu pretèndere craresa o, in alternativa, mudìmene. Unu dossier in contu de dinare russu (300 milliones o barda) a partidos polìticos de una bintina de paisos. E chi no est una novidade in sas allegas giornalìsticas de s’otzidente, a su puntu chi finamentas Salvini at naradu chi «sezis bator annos chirchende dinare russu e galu seis a l’agatare». Serrada custa chistione cun sos faeddos de su sutasegretàriu a sa presidèntzia de su Cussìgiu Franco Gabrielli («A su presente perunu partidu italianu in su dossier Usa») un’àtera si nd’aberit: sa de su Parlamentu europeu chi cundennat a su guvernu ungheresu de Viktor Orban de èssere un’autocratzia eletorale. Sa chistione nch’intrat a Itàlia ca Lega e Fratelli d’Italia ant votadu contra a su documentu dende alenu a chie in custa campagna si diat chèrrere mustrare comente s’interlocutore su prus fidadu pro Ue e Nato. S’Ungheria est in sa Ue e in sa Nato, ma non cheret sas santziones contra a sa Rùssia e duncas no andat bene. Sa Polònia, imbetzes, est in favore de sas santziones (e non de sas santziones ebbia) e duncas s’Europa s’est ismentigada de àere aviadu finamentas contra a issa una protzedura de infratzione pro sas polìticas reatzionàrias suas in contu de deretos tziviles. Duncas, votamus su 25 de cabudanni. Ma est comente chi esseret su 24 de feàrgiu.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.