Unu testamentu in limba sarda in sa Mamujada de su sèculu 17

Unu testamentu in limba sarda in sa Mamujada de su sèculu 17

– de Salvatore Serra –

Die de friargiu 1690 Mamuyada.

In Dei nomine sit omnibus notum de comente Angelica Seque relita de su quondam Sebastianu Zanzu de sa presente Villa, acatandesi in sa domo, lectu et habitassione sua detenta de infirmidade corporale de sa quale intendet passare custa à sa mengius vida pro sas cosas à issa bene vistas et comente este  istatuidu à sos chi viven in custa valle de Lagrimas, atestante omnibus hominibus semel mori ordinat et faguet su siguente testamentu validu et irrevocabile de su modu siguente.

Cun custu preàmbulu, ingalanidu dae elementos latinos  e ispagnolos, cumintzat su testamentu in limba sarda de Angelica Seque, iscritu in sa Mamujada de su sèculu 17 cun su ministèriu de su notaju Juan Gavino Casula. Su testu cumpretu si podet agatare in su libru “Mamoiada, il racconto del tempo”, de Giacomino Zirottu, ed. Solinas – Ollsys cmputer 2004, e finas in su situ informàticu http://www.mamoiada.org/.

Calicunu si podet ispantare de su fatu chi custu testamentu l’apant fatu in limba sarda e non, pro nàrrere, in ispagnolu o in catalanu. Sa beridade est chi su sardu l’ant impitadu in sos atos pùblicos pro tempus meda a pustis de sa pèrdida de s’indipendèntzia chi b’est istada cun sa derrota de Seddori in su 1409. A dolu mannu nostru, documentos medas si sunt pèrdidos, in sos sèculos. Ma galu si nde podet agatare, in sos archìvios e in sas domos privadas. E tando, tocat de si dare de ite fàghere, pro bogare a campu custu patrimòniu culturale mannu.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.