Una giornalista morta duas bortas

Una giornalista morta duas bortas

S’ùndighi de custu mese unu sordadu israelianu at ochidu Shireen Abu Akleh, una giornalista chi fiat faghende su traballu suo de contare sa realidade de sa Palestina ocupada. Abu Akleh fiat famada in su mundu àrabu e totu sas testadas internatzionales l’aiant in istima manna. Sa morte sua at ispantadu su mundu ca aiat sa tzanchita amparadora e unu cascu in ue fiat iscritu a craru “PRESS” chi est sa paràula inglesa pro nàrrere “imprenta”. Su mortore l’at isparada a curtzu a s’origra, in unu giassu chi no aiat cobertura e pro custu sos àteros giornalistas pensant chi non siat istadu unu intzidente.

No est sa prima borta chi sos israelianos ant mortu giornalistas chi chircaiant de fàghere su traballu issoro, custa borta però sa persone morta aiat fintzas sa tzitadinàntzia americana, fiat famada in totue e in su momentu de cando l’ant isparada b’aiat telecàmeras chi ant registradu totu cantu. S’acontèssida est crèschida in gravidade cando unu muntone de gente fiat acumpangende sa morta a crèsia (Abu Akleh fiat una palestinesa cristiana de Betlemme) pro s’interru e sa politzia de Israele at atacadu sa truma de gente cun fustes e cun sos fusiles in manu. Sas persones iscutas aiant su baule in palas e su corpus de sa giornalista fiat ruende in terra. Sas immàgines ant torra giradu su mundu e ant fatu iscàndalu.

Dae carchi annu fintzas in Amèrica s’est incumintzadu a faeddare de apartheid de sos ebreos israelianos contra a sos palestinesos, ma su fatu de custa chida at segadu partziduras e muros chi si sunt pesados in custos meses de gherra: su cussìgiu de seguresa de s’ONU at bogadu a campu una decrarada de cundenna de custa ochisura pedende un’iscumbata immediata, funguda e impartziale. Ant votadu a favore sos USA, chi ant semper amparadu Israele, in paris cun sa Rùssia e cun sa Tzina: difatis sa decrarada l’ant votada a s’unanimidade.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.