Trèulu in Cabuterra. Pili atacat a Coròngiu (chi li respondet a tonu)

pepe

Polèmicas linguìsticas in Cabuterra. In su cunvegnu de sàbadu 6/9 aparitzadu dae sa Comuna, Oreste Pili at interrùmpidu sos traballos a boghes dae su pùblicu e at atacadu a s’autore de ‘Il sardo una lingua normale’ chi l’at respostu a tonu. In sa sala, prena a isticu, b’at àpidu mamentos de trèulu e de arrennegu, ca mancaiat unu moderadore e b’aiat sa claque organizada de sos parentes. A sa fine est istadu su sìndigu Gianni Dessi chi at leadu in manu sa cuntierra e l’at leada in finitia sena chi sas cosas siant istadas graes medas.

S’esponente de sos Rossomori, e capu de su partidu de sa divisione de su sardu in duas limbas, a metade de sos interventos, sende chi non l’aiant cumbidadu, at comintzadu a abòghinare chi non lu lassaiant faeddare e, de gosi o de gasi, est resessidu a pigare su micròfonu. Luego s’est furriadu cun unu assàrtiu verbale contra a Coròngiu imputa.nde.li sa neghe grae de non rispetare cun su libru suo sas duas ‘cambas’ de su sardu, logudoresu e campidanesu. “Sa LSC est petzi logudoresa -at naradu su polìticu cabuterresu – mentres su sardu tenet duas limbas chi depent èssere diferentes in Cabu de Susu e in Campidanu. Tocat a rispetare su campidanesu e no a custrìnghere is pipios a lèghere àcua iscriende abba. Cabuterra e is cabuterresos sunt contra a custa prepotèntzia”.

Coròngiu, chi no aiat faeddadu de standard in sa relata sua, at dèpidu torrare a leare sa paràula pro fatu personale e at acraridu chi issu fiat istadu cumbidadu a su cunvegnu dae sa comuna e non podiat dispònnere de sos interventos nen de su fatu chi s’amministratzione esseret detzisu de non lu cumbidare. “Est fàtzile a fàghere demagogia cun abba e àcua cun gente chi non dd’ischit nudda – at naradu Coròngiu – ma in s’arresonu non b’at sustàntzia. Bastat a pensare a comente est s’inglesu. Una limba standard sarda non ponet pro nudda in perìgulu su cabuterresu. Antzis, l’amparat. Su sardu est unu, ma semus nois chi depimus detzìdere si cherimus galu sos dialetos traditzionales o si nde cherimus fàghere una limba normale comente sas àteras”. Su giai diretore regionale at sighidu narende chi però non b’at possibilidade de mediatzione cun chie tenet custa idea de partzire su sardu ufitziale in duos, legìtima in democratzia, ma setària, ideològica e belle religiosa. “E posca – at serradu Coròngiu – Oreste Pili non faghet onore a sa bidda sua cun custos modos e fatu dannu a su campidanesu cando fiat cun sa provìntzia, ca at torradu a Roma belle 500 mìgia èuros de finantziamentu. Custu testimòniat de su fallimentu suo”. Pili si nd’est torradu a pesare a boghes, ma su sìndigu est resessidu a lu calmare.

Bètia a cuncàmbia finas intre Coròngiu e Tonio Lai, assessore comunale a sa limba sarda. Lai at naradu a Coròngiu chi non podet impònnere dae s’artu limbas nen faeddare a cussa manera a Pili ca si nono su resultadu est sa cuntierra. Coròngiu at rispostu chi issu est unu simple tzitadinu mentres “tue ses assessore, s’artu ses tue”. Sa cuntierra posca est responsabilidade de chie la pesat pro àere unu ruolu chi sa comunidade non li dat.

Su cunvegnu ‘Limba sarda intre traditzione e innovatzione’ l’aiat organizadu sa comuna de Cabuterra in ocasione de sa ‘Note bianca de sas traditziones populares’ chi at prenu Cabuterra de tenores, coros, màscaras e grupos de ballu de totu sa Sardigna. Sunt coladas sena atentu sas bellas relatas de Bustiano Pilosu, Salvatore Sarigu e Tonino Arcadu, paris cun s’isterrida de Christian Ruju. Gasi comente sa bella cantada chi at fatu su tenore Montarbu de Thiniscole.

No est colada sena aprètziu sa serrada de su cussigeri regionale sotzialista Mondo Perra chi at naradu chi issu est pro una limba sarda, ma diat tocare a cumbìnchere a totus. E antzis, at naradu Perra, diat tocare de barigare sa delìbera de Soru, pro fàghere de sa limba sarda unu standard ufitziale de a beru.

Su pùblicu at tzacadu sas manos a totus, ca fiat partzidu a metade. Pro Cabuterra un’eventu pitziosu in die nòdida chi si nd’at a faeddare pro dies e dies.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.