Tradutziones in limba sarda:Natalinu su famadu, de Salvatore Mannuzzu

Tradutziones in limba sarda:Natalinu su famadu, de Salvatore Mannuzzu

– de Salvatore Serra –

 

Polìtica linguìstica cheret nàrrere finas a traduire testos istràngios in sardu, pro  afortire sa capatzidade de custa limba de  operare cun unu registru artu.

In s’ischeda de oe bos presento “Natalinu su famadu”, tradutzione dae s’italianu a su sardu  de unu contu pro pitzinnos.        

 

 

Tìtulu originale in italianu

Il famoso Natalino

 

Autore

Salvatore Mannuzzu

 

Tradutore

Sarvadore Serra

 

Editore sardu

Papiros, 2001

 

Il famoso Natalino est unu libru pro pitzinnos, chi contat sas paristòrias de unu piseddu in foras de s’ordinàriu, unu pagu artista, unu pagu maghiàrgiu, unu pagu “giamburrasca”. L’at iscritu   Salvatore Mannuzzu , iscritore sardu mancadu pagos a nnos a como. L’at  publicadu   Laterza in su 1998. In su 2001, sa sotziedade editoriale Papiros at torradu a publicare in sardu custu libru, cun su tìtulu Natalinu su famadu. Sas figuras sunt de Pia Valentinis, illustradora friulana chi istat in Casteddu.

 

 

Incipit

 

Cantos annos teniat Natalinu su famadu? Benit male a torrare un’imposta. A lu bider, e  a l’intender faeddende, cun sa boghighedda sua in foras de s’ordinariu, pariat chi  nde teniat pagos a beru, semper. Mancari chi su tempus esseret colende, isse abbarraiat minore: forsis ca, dae cando fiat nàschidu, fiat unu frade minore. Antis, non b’aiat nemos in su mundu chi lu fiat che a issu; e nudda creschiat, nudda cambiaiat a in ghiriu suo e a sas milli aventuras suas…

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *