Tradutziones in limba sarda: “Sos patimentos de unu giòvanu”, de Johann Wolfgang von Goethe

Tradutziones in limba sarda: “Sos patimentos de unu giòvanu”, de Johann Wolfgang von Goethe

– de Salvatore Serra –

 

Polìtica linguìstica cheret nàrrere finas a traduire testos istràngios in sardu, pro  afortire sa capatzidade de custa limba de  operare cun unu registru artu.

Annos a como duas sotziedades editoriales, “Condaghes” e “Papiros”, cun s’amparu de sa RAS, aiant bogadu a campu sa sèrie “Senalàcanas”, pro bortare in sardu testos de sa literadura internatzionale.

In s’ischeda de oe bos presento “Sos patimentos de unu giòvanu”

 

Tìtulu originale in tedescu

Die Leiden des jungen Werthers

Autore 

Johann Wolfgang von Goethe

 

Tradutora

Manuela Mereu

 

Editore sardu

Condaghes, 2011

 

 

Est unu romanzu epistulare publicadu in su 1774,  cando  Goethe fiat galu giòvanu.  Est cunsideradu un’òpera sìmbulu  de su movimentu literàriu    Sturm und Drang. Antètzipat  temas medas chi ant a èssere tìpicos de su  romantitzismu tedescu.

Est formadu  dae una sèrie de lìteras  chi su protagonista imbiat  a s’amigu suo  Wilhelm in s’arcu de   20 meses (dae maju de su 1771 a s’agabbu de nadale  de s’annu a pustis). Su giòvanu  est una pessone culta e refinada, ma mustrat deretu duos caràteres chi no l’ant a permìtere de intrare in sotziedade: sa contrariedade a sas cunventziones sotziales  e s’atitùdine a si fàghere leare dae sos sentimentos in manera assoluta, espressada in s’amore suo sena prospetivas pro Charlotte, giai promissa a un’àteru òmine.  Sos turmentos chi lu pessighint  nche l’ant a giùghere, in fines,  a si mòrrere a manu sua

Incipit

4 de maju de su 1771

 

Ite cuntentu chi so de mi nch’èssere andadu! Amigu meu istimadu,  ite cosa chi est su coro de s’òmine! A si nche lassare gasi,  deo chi ti tèngio un’istima manna  e chi de tene  non renesso a istare  a largu e canto mi nde cuntento! Ma isco giai chi m’as a perdonare. Non pariant seberadas  dae sa sorte  cuddas ùrtimas connoschèntzias  chi m’ant fatu  tìmere su coro? Poverita Leonore! Ma deo fia innotzente…

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *