Tàtari, vida noa pro s’ex Colònia campestre

Tàtari, vida noa pro s’ex Colònia campestre

Duos meses a como s’amministratzione comunale de Tàtari aiat annuntziadu chi fiat prontu su dinare de  gastare  in s’ex  Colonia campestre.  Como sa giunta at fatu un’àteru passu, aprovende  su progetu de fatibilidade  economica pro torrare a nou  su fràigu chi dat in carrera de  Zara, cun s’idea de bi pònnere ufìtzios comunales.

Si tratat de un’interventu  de 6,5 milliones  de èuros, cun su progetu afidadu  a s’istùdiu  de sos architetos  Cenami, Simonetti e Ticca, e pro su cale  ant incaminadu finas sa  protzedura negotziada pro s’apaltu integradu.

Un’àteru passu at a èssere a aprovare su progetu, afidadu a s’agrònomu  Candido Maoddi,   pro adatare s’olivàriu a zona de birde  urbanu, cun àteros 900 mìgia  de euros.

In sas dies coladas  aiant aprovadu su progetu, redatadu dae s’ingenieri Aldo Sini, pro cumpletare  s’ala noa de s’ex iscola e  pro restruturare sa betza, chi como est ocupada dae su setore  de sos Servìtzios Sotziales.

(sa redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *