Tampones obligatòrios intrende a Sitzìlia? S’ordinàntzia

Tampones obligatòrios intrende a Sitzìlia? S’ordinàntzia

Comente est possìbile chi a sa Sitzìlia li siant permitende su chi no ant permìtidu a nois? A beru sos tampones pro sos chi intrant a cussa àtera regione insulare sunt obligatòrios? Cheret chi miremus a s’ordinàntzia de su presidente Musumeci (s’ùrtima chi agatamus in su situ istitutzionale regionale est sa de su 12 de freàrgiu; sa de su 18 pertocat “mesuras ulteriores de preventzione”). Movamus dae s’artìculu 2.

Pro primu cosa bidimus chi sos chi lompent a Sitzìlia, francu sos pendolares e àteras categorias assimiladas, si nche devent marcare in sa prataforma www.siciliacoronavirus.it cunfirmende de àere fatu unu tampone rino-farìngeu (cun esàmene diagnòsticu moleculare) sas 48 oras antepostas. Chie no l’at pòdidu fàghere tenes tres optziones, elencadas in s’artìculu 2.2:

a) s’interessadu «devet» mòvere (cun mezos suos o cun trasportu pùblicu) conca a su drive-in dedicadu pro chi li fatzant su tampone antigènicu (si essit resurtu positivu li faghent su moleculare, si nono est lìberu de nche lòmpere a domitzìliu mancari sighende sas règulas de amparu pro sesi e pro àtere e faghende antigènicu nou a sa de chimbe dies);

b) chie non sighit custa protzedura (ruet tando cussu «devet» de su puntu ‘a’) «podet andare a unu «laboratòriu autorizadu» pro su moleculare a càrrigu suo (una borta fatu, s’istrutura devet dare comunicatzione ufitziale a su Dipartimentu de amparu e a sa «Asp territoriale cumpetente»);

c) «S’in casu su sugetu interessadu non sigat peruna de sas protzeduras inditadas, in pessu torradu a Sitzìlia tenet s’òbligu de si nche pònnere in isolamentu fidutziàriu pro 10 dies in su domitzìliu suo cun s’ònere de nde dare comunicatzione a su mèigu suo, a su pediatra o a s’Asp pertinente».

Duncas, su tampone chi si diat pòdere fàghere in pessu lòmpidos a Sitzìlia est antigènicu (sos chi Crisanti narat chi non giuant comente “lasciapassare” ) e, a dae chi si diat pòdere fàghere, no est obligatòriu comente no lu fiat in àteras Regiones. E obligatòriu no est nemmancu su moleculare si unu non faghet s’antigènicu.

Obligatòriu est s’isolamentu fidutziàriu pro chie non faghet nen s’antigènicu e nen su moleculare in sos laboratòrios autorizados. Ma custu òbligu est un’àtera cosa.

(mp)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *