Su sardu in Germània, torrant sos cursos in Göttingen

Su sardu in Germània, torrant sos cursos in Göttingen

Pagas dies a oe ant presentadu sa sessione ierrile de su cursu de limba sarda (Sprachkurs – Sardish) in sa Georg-August-Universität de Göttingen, tzitade tedesca de sa Bassa Sassònia. Su cursu, gestidu dae sa dotora Pierangela Calzone, de Bitzi, nàschet su 2017 e dae martzu de ocannu ant ativadu finamentas unu segundu livellu, prus avantzadu. Sa prima letzione l’ant fata lunis su 15 e pro su 2021 bi nd’at àteras bator in programma, finas a su 13 de nadale. Sas àteras bator a s’annu nou, semper de lunis, dae su 10 a su 31 de ghennàrgiu. Bintunu sas oras, sena pigare in cunsideru sa proa de s’esame, totu cantas in sardu (francu su primu addòbiu de presentatzione) e a disponimentu de chie las chèrgiat sighire mancari sena èssere iscritu a su dipartimentu ded Filologia. S’esame at a èssere partzidu in duos momentos: un’arresonada cun unu madrelìngua via web e una proa iscrita a pustis. «Cun sa valutatzione finale – narat sa dotzente – amus a dare unos cantos crèditos a sos istudiantes. Un’esame universitàriu meru e sìncheru est». A su presente lu sighint e l’ant sighidu russos, tedescos, frantzesos, nord africanos, italianos e tzinesos. S’idea est de su Prof. Guido Mensching e su cursu est finantziadu dae s’Universidade matessi pro mèdiu de sos fundos ispetziales de su guvernu de sa Bassa Sassònia.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *