Su Covid s’ispainat in Sardigna

Su Covid s’ispainat in Sardigna

Sunt ùndighi sas comunas sardas postas in zona ruja dae sos sìndicos issoro: Brucei, Sarroccu, Santu Perdu, Samugheo, Putumajore, Gavoi, Bono, Uri, Figari, Sindia, Solèminis. Dae subra a suta de sa Sardigna. Sos nùmeros de sos contàgios creschent die cun die e s’emergèntzia sunt sas iscolas, mescamente sas de sos prus piticos. A Putumajore su contàgiu est tzucadu dae in ie e in Casteddu su sìndigu Truzzu at tancadu una deghina de iscolas ca bi fiat su Covid.

In su mentres in sa Regione, su Presidente Solinas est in cuntierra cun s’oppositzione ca cheriat vatzinare sos dipendentes de s’Assessoradu a sa Sanidade. Pro como est brincadu totu pro problemas tècnicos, ma sa chistione aberta est semper sa matessi: chie depiat èssere vatzinadu est galu isetende, mescamente persones dèbiles e betzos, ma chi no at emergèntzia est andende a dae in antis. Prus o mancu est capitende gasi in totue in Itàlia: paret chi non b’at critèriu perunu chi balet. Chie podet faghet, chie no est amparadu dae nemos, arreat. Totu est fatu gasi, comente su famadu “aferra aferra” de Murenu, e su chi ponet tristura est chi paret chi, dae cussu tempus, no est cambiadu gasi meda. Si sighit sa lege, ma su giustu illogu.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *