Su corsu in s'Assemblea? Su Tribunale de Bastia: «Non, pas du tout!»

Su corsu in s'Assemblea? Su Tribunale de Bastia: «Non, pas du tout!»

Proibidu s’impreu de sa limba corsa in s’Assemblea (su Cussìgiu regionale issoro). Est a su nessi su chi narat su tribunale de Bastia cun una sentèntzia chi movet dae sa Costitutzione frantzesa e chi, cunforma a cussos inditos, su frantzesu ebbia est permìtidu acumprende a sas funtziones pùblicas. Duncas est, a bisu de sos giùighes, incostitutzionale sa prassi de impreare su corsu in sas dibatas pùblicas de su parlamentu de s’ìsula. E àteru b’at. Ca in prus de sa chistione linguìstica, custa sentèntzia, chi bi l’amus fatu-fatu a una càusa ingendrada dae su prefetu de Còrsica, nche cheret ispèrdere sas normas locales (nânt chi fintzas custas incostitutzionales) chi mentovant «s’esistèntzia de unu pòpulu corsu)». Deretu b’at àpidu contrariedade in su mundu natzionalista, comintzende dae su presidente de s’esecutivu Gilles Simeoni e dae sa presidente dell’assemblea Marie-Antoinette Maupertuis. «No est cosa chi si podet atzetare» ant naradu. In Frantza sa Costitutitzione narat chi «les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France» (art 75.1), ma in su su segundu artìculu leghimus chi «la langue de la République est le français». In Itàlia su faeddu «lingua» bi l’amus una borta ebbia in s’artìculu 3: «Totu sos tzitadinos tenent dignidade sotziale parìvile e sunt che pare in contu de lege sena distintzione de gènere, etnia, limba, religione, pàrreres polìticos, cunditzione personales e sotziales». Custu non cheret nàrrere chi Roma est mègius de Parìgi. Ca b’at una sentèntzia de su 1982 de sa Corte costitutzionale chi reconnoschet s’italianu comente ùnica limba ufitziale de sa Repùblica. Ma ca b’at fintzas chie lu cheret marcare in Costitutzione, comente su ministru de sa Cultura Sangiuliano. E, a nuscu, non contra a sos anglitzismos ebbia. Ma si inoghe non b’at àpidu sentèntzias contra a s’impreu de su sardu in Cussìgiu regionale est ca non b’at pròpiu bisòngiu nen de l’istèrrere, nen de l’emìtere. O no?

redatzione

 

immàgine domìniu pùblicu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Corsica_prospettiva_nasa.jpg

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *