Su clima est ammachiende

Su clima est ammachiende

Posca duas dies chi no at agabbadu de pròere, in sa Renània sos rios ant barigadu sos àrgines e s’abba at allagadu tzitades e bidda de sa zona intre Germània, Bèlgiu, Olanda e Lussemburgu. B’at prus de chentu mortos in Germània e bintitrès in Bèlgiu, cun unu nùmeru mannu de gente pèrdida, mescamente ca sas lìnias de sos telèfonos si sunt guastas. Sas istitutziones ant faeddadu de una situatzione chi non si fiat mai bida. Fintzas custu mangianu b’est istadu un’àteru disàriu in Vestfalia e dae eris gasi duos chentu mìgia persones sunt sena eletritzidade e domos medas sunt prenas de ludu e abba o peus betadas a terra.

Custu disacatu acontesset a pustis de un’àteru. In Cànada, a s’inghitzu de su mese, b’est istadu unu calore gasi artu chi at ochidu chimbighentos persones, una basca gasi arta chi sos molluscos boddiant in s’abba bàscia e chi at sicadu gasi meda su logu chi sos rajos, bènnidos a pustis, ant postu fogu a tretos medas de su Paisu. Unu de custos at brusiadu una bidda intrea.

Su Cànada, unu Paisu serente a su polo nord, no aiat mai bìvidu unu calore gasi mannu e in trìulas non si fiat mai bida una cantidade de abba gasi manna in Europa. S’astra s’est isorvende in su polo nord lassende andare luòngiu abarradu impresonadu e chi como ismànniat s’emergèntzia. Sa terra nos est narende chi su tempus est pagu, depimus cùrrere pro evitare àteros disacatos mannos che a custos.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *