Su chi est capitende in Taiwan est de importu fintzas pro nois

Su chi est capitende in Taiwan est de importu fintzas pro nois

Taiwan est divènnidu su tzentru de sas cuntierras mundiales intre duos imperialismos: s’otzidentale e su tzinesu. S’ìsula est indipendente dae su 1949, ma no est reconnòschida belle dae nemos, difatis petzi bìndighi Istados ant legitimadu sa partzidura intre issa e sa Tzina, chi la bidet comente una provìntzia sua. Ma b’at de nàrrere chi su prus de sos Istados de su mundu cummèrtziant cun Taiwan, mescamente in su setore de s’eletrònica: a sa fine, su reconnoschimentu non lompet ca ognunu cheret sighire a tratare fintzas cun su gigante ruju.

Pro arressare s’alladiadura de sos orientales, sos USA ant fraigadu un’alleàntzia cun Rennu aunidu e Austràlia, mutida AUKUS. Posca ant addobiadu Giapone e Ìndia pro arresonare de seguresa. Custas mòvidas naschent dae sas paràulas de Xi Jinping, sa ghia de sa Repùblica Populare Tzinesa, chi dae carchi annu narat chi si cheret torrare a leare Taiwan. Pro custu, e pro rispòndere a sos americanos, in sas primas dies de santugaine chentu chimbanta aèreos tzinesos sunt intrados in su chelu de Taiwan, pro carchi dies. Sa punna est de dimustrare sa possa issoro e de pònnere a tìmere a sa Repùblica de Taiwan.

Ma pro ite est gasi de importu Taiwan? S’ìsula produit prus de su mesu de sos microchip chi serbint a su mundu, at sufridu belle nudda su Covid pro more de tecnologias de primore e sa calidade de su chi ponet in cummèrtziu est manna de a beru, de prus de sa de sos tzinesos. Belle che totu sa tecnologia chi impreamus e chi amus a impreare unu cras at a bènnere dae cuss’ìsula.

Una gherra in ie diat èssere unu disacatu pro totus. Taiwan est unu logu cun meda tecnologia, sustènnidu a sa cua dae s’otzidente intreu (chi li dat armas e annestrada), ma sa Tzina est unu de sos Istados prus fortes de su mundu. Sos dannos podent èssere gasi mannos chi forsis diant pòdere mantènnere s’echilìbriu, ma petzi s’arriscu nos depet pònnere in pidinu.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.