Sos patimentos de unu giòvanu #7

Sos patimentos de unu giòvanu #7

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

18 de trìulas
Wilhelm! Nara·mi·lu! It’est su coro nostru sena amore? Est comente una làntia de maia sena lughe! Aizu nch’as allutu sa làntia e ti nche cumparint immàgines cun totu sos colores in cuddu muru nidu! E finas si sunt petzi pantasmas chi si nche fuint deretu, nos allegrant cando los miramus cun s’ispantu e s’ammaju de sos pitzinnos. Oe non so pòdidu andare a visitare a Lotte ca non podia transire una chistione, ma nch’apo mandadu su tzeracu meu, petzi pro pòdere bìdere a calicunu chi oe nche l’est istadu a curtzu. Già fia un’ora a pistighìngiu isetende a issu, ma cando l’apo bidu… ite cuntentesa! Mi nche lu dia àere finas basadu, si non m’esseret partu birgòngia.
Narant chi sas pedras bononianas lassadas ogru a sole pro unu tretu si nche pigant sos rajos suos e a de note lughent. A mie mi pariat su matessi abaidende cuddu pitzinnu. Sende chi issa l’aiat miradu sos ogros, sas trempas, sos butones de sa giacheta e su collete de su gabanu… a mie totu custas cosas mi pariant de valura… mi pariant cosas sagradas! Assora no lu dia àere dadu mancu pro milli francos cuddu pitzinnu. Istaia gosi bene paris cun issu… ma Deus non bògiat chi tue ti nde rias de me! Wilhelm, ma pantasmas a beru sunt… mancari nos torrent sa ditza nostra?

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *