Sos patimentos de unu giòvanu #34

Sos patimentos de unu giòvanu #34

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

30 de santugaine
A su nessi chentu bortas so arribbadu a su puntu de nche li ghetare sos bratzos a tzugru! Deus ebbia l’ischit ite cheret nàrrere a bìdere tanta ermosura e a no la pòdere aferrare; cun totu chi cuddu istintu de aferrare est sa prus cosa naturale pro s’òmine. Sos pitzinneddos nch’abrancat totu su chi los ispantat… e deo?

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *