Sos patimentos de unu giòvanu #27

Sos patimentos de unu giòvanu #27

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

21 de austu
Comente si girat una manu, gasi est sa mùtria mea. A bortas paret de bìdere, pro unu segundu ebbia, una raju de vida nou! Ah, pro unu segundu ebbia!… cando mi nche lasso andare a sos bisos meos, semper mi torrat a conca unu pensamentu: «E si Albert si nche morit? Tue dias èssere… issa diat èssere…» E sigo custu bisu finas a nch’arribbare a s’oru de unu trèmene e in cue, tando, torro a segus assuconadu dae custu pensamentu.
Cando esso dae sa ghenna e nch’imbuco in sa caminera chi apo fatu sa die chi so andadu a nche leare a Lotte pro nche la giùghere a sos ballos, m’abbìgio chi totu est cambiadu! Non b’at rastru de cuddu mundu coladu e mancu unu bàtimu de sos sentidos de cudda die. Mi paret de èssere che a unu pantasma chi torrat a su casteddu chi aiat fraigadu e frunidu cando fiat unu prìntzipe froridu pro nche lu lassare a su fìgiu preferidu, e como l’agatat derrutu e bisestradu dae sa fortza de su fogu.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *