Sos patimentos de unu giòvanu #23

Sos patimentos de unu giòvanu #23

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

25 de maju
Tenia unu pensamentu in conca chi non bos cheria contare in antis de nche lu bìdere cumpridu: sende chi no est bènnidu bonu, como bos lu naro. Mi nche bolia tocare a su fronte pro andare a sa gherra, est dae meda chi b’aia pensadu. Est pro custu chi mi nche so bènnidu a inoghe cun su prìntzipe: issu est generale in servìtziu pro ***. Una die fìamus passigende paris e nche l’apo naradu de custa indenna, ma issu non nd’at chertu mancu s’intesa e m’at pregadu de cambiare idea. E gasi apo fatu. A mala bògia fiat prus un’aconcada maca chi no unu disìgiu berdaderu si apo postu mente a issu.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *