Sos patimentos de unu giòvanu #21

Sos patimentos de unu giòvanu #21

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

5 de maju
Cras parto e sende chi sa bidda in ue so nàschidu est a ses mìllias dae su caminu meu, apo pensadu de bi torrare. Mi bògio ammentare cuddas dies pàsidas belle ismentigadas, cando deo nche colaia su tempus bisende sas oras chi fia ditzosu. Chèrgio intrare dae cudda ghenna dae ue so essidu paris cun mama cando nch’at lassadu sa bidda a pustis mortu babbu pro si nch’inserrare in cudda tzitade lègia. Adiosu, Wilhelm, già t’apo a iscrìere in ue so.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *