Sos patimentos de unu giòvanu #20

Sos patimentos de unu giòvanu #20

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

19 de abrile
Ti torro gràtzias pro sas duas lìteras. No apo rispostu, ca in antis de nch’ispedire custa isetaia sa dispedida dae sa corte; apo tìmidu chi mama non s’esseret posta a iscrìere a su ministru pro non mi lassare fàghere su chi cheria. Ma como non b’est nudda ite fàghere, nche tèngio sa dispedida. Non bos conto de totu sas peleas pro nche tènnere custu pabiru e mancu su chi b’at iscritu su ministru… bos nche diais chesciare bois puru. Su prìntzipe ereditàriu mi nch’at mandadu bintighimbe ducados pro sa dispedida e carchi paràula chi m’ant fatu prànghere a beru; duncas non tèngio bisòngiu de su dinari chi aia pedidu a mama.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *