Sos patimentos de unu giòvanu #18

Sos patimentos de unu giòvanu #18

“Sos patimentos de unu giòvanu” de Johann Wolfgang Goethe, òpera traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2015 (colletzione Àndalas).

20 de freàrgiu
Deus bos beneigat, istimados, e bos diat totu sas dies bonas chi nche leat a mie!
Albert, ti torro gràtzias, ca m’as trampadu: isetaia sa nova de sa coja bostra e aia pensadu de nch’ istratzare cun solennidade sa figura de Lotte dae su muru e de nche l’interrare in mesu de totu sa pabiralla mea. Ma bois seis paris e sa foto bostra est galu inoghe! E inoghe at a abarrare! Pro ite nono? Già l’isco chi bos intendo a curtzu e deo, sena nòghere a tie, so in su coro de Lotte, so segundu in cue e in cue bògio abarrare. Oh, mi nche diat ammachiare si issa diat ismentigare… Albert, b’est s’inferru in custu pensamentu. Albert, adiosu! Adiosu, ànghelu de su chelu! Adiosu, Lotte!

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *