Sos ogiastros in perìgulu

Sos ogiastros in perìgulu

In su Guilcer si nch’est isparghende sa Phytophthora bilorbang, una micosi de sos ogiastros chi atacat sas raighinas e chi faghet sicare a bellu a bellu s’àrbore intreu. Su tzentru dae in ue est tzucada custa maladia est Paulle, ma no est andende a dae in antis in manera pèrpere, ma a brincos e a magras. Tando s’agatat in Abbasanta, Bauladu e Fordongianus, ma non si cumprendet comente si nch’est ispainende. Custa micosi est nàschida in Austràlia, ma est lòmpida in Europa dae carchi annu e non si cumprendet comente at fatu a suprire in Sardigna custu istiu.

S’apretu no est galu mannu e sena controllu, ma bi est, ca si non si firmat dae deretu, custa maladia podet fàghere dannos in una bidda e una zona avesa a produire ògiu bonu. Su disacatu però podet fintzas tocare zonas corfadas dae su tzilibirche e dae sos fogos de s’annu coladu isciuscende de su totu s’economia de in ie. Sa Regione at inghitzadu a mòere carchi ufìtziu pro ammanigiare una risposta e proende a agatare una manera pro sanare sos fundos impitende una meighina biològica.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.