Sos chi cherent partzire su sardu

Sos chi cherent partzire su sardu

de    Bovore Mele

 

In pitzu de sa limba sa lege regionale imbeniente chi est preparende su Cussìgiu Regionale de Sardigna b’at de narrere a dolu mannu chi sunt proponende printzìpios chi partzint sa limba sarda in duas variantes mannas. Est una farta manna chi si cunvertit in una farta legislativa e polìtica. Sa Limba Sarda est una ebbia. Unu printzìpiu che a custu diat burrare trinta annos de traballu de sas istitutziones chi nos ant permìtidu de arribare a sa Limba Sarda Comuna chi est oe sa forma prus avantzada de iscriere e cras de faeddare in sardu. Su Cussìgiu Regionale no nche podet burrare cun una norma su printzìpiu de una limba unitària chi est su mèdiu polìticu forte chi tenimus pro megiorare sas cunditziones sotziales e econòmicas de Sardigna. Imbetzes sa Regione devet pònnere sa Limba Sarda Comuna in sa lege comente limba ufitziale. Proite ca totu sas limbas europeas, pertochent o mancu a unu istadu costituidu, sunt unitàrias. Petzi in Sardigna podiat bennere a conca unu mecanismu dannàrgiu che a custu chi bussiat su sardu in su naschimentu ochiende.ddu in su bratzolu. Semus giai meda in ritardu ca sa limba nostra no est faeddada e insinniada in sas iscolas publicas mancari apemus àpidu dae sa Repùblica unu Istatutu Autonomista meda importante chi ddu podiat permitere. Ma in custos deghènnios sa classe polìtica sarda non at cumpresu pro nudda ca est sa limba su mèdiu prus forte pro afirmare s’autonomia. A dolu mannu ca in custos ùrtimos tempos, mancari b’apat cussigeris e polìticos chi dd’ant cuprèndidu bene comente Soru, Deriu, Carboni, Lotto, Milia, Capellacci, Sanna e gasi sighende, medas non ddu cumprendent galu e ponent in caminu mecanismos dannàrgios pro su sardu. Oe essere contra a sa limba sarda istandard est a essere contra a su sardu e contra a s’autonomia e bolet narrere mescamente a atzetare passivamente su chi de sa Sardigna sas elites, fintzas sardas, ant semper chertu faghere simpremente una colònia sena ànima e sena ischina e, su chi a sa coa est prus nodidu, sena prus su sardu.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *