Soru e sa Limba comuna. Isvèllia a sa Giunta

Soru e sa Limba comuna. Isvèllia a sa Giunta

soru2S’addòbiu sedilesu cun su candidadu a sa ghia de su Pd sardu Renato Soru non fiat petzi isetadu dae sos iscritos a su partidu suo in prima lìnia in sa cumbata pro sa limba ufitziale ma dae cale si siat militante de su movimentu linguìsticu. S’ex presidente de sa Regione e babbu polìticu de sa Lsc, impignadu in sa campagna chi antìtzipat sas primàrias chi, de seguru, l’ant a elègere segretàriu, at naradu su chi pensat in antis de una sala prena de gente disigiosa de intèndere polìticos cun sas ideas craras. Mesches in custu momentu in ue sa Norma benit posta a su matessi livellu de règulas provintziales e variantes, pro more de sos sèberos de s’amministratzione regionale. Est a nàrrere, s’addòbiu de eris non fiat petzi sa presentatzione de su libru “Il sardo una lingua normale” de Coròngiu.

S’ex diretore de su Servìtziu limba sarda de sa Regione, a pustis de s’istèrrida de su mere de domo Umberto Cocco (sìndigu de Sèdilo), non s’est illongadu meda in sas chistiones postas (e galu atuales) dae su libru suo. Luego ant leadu sa paràula Antonello Garau, Clara Farina, Manuela Ennas, Giuanna Tuffu, Bovore Mele e Antoni Canale, chi ant postu in sa mesa unos cantos elementos a pustis iscaretzidos dae Soru.

Garau, militante de su Pd e giai dirigente de sos Ds, at naradu de àere manifestadu su dispraghere suo leghende su libru de Coròngiu in sos passàgios in ue sos dirigentes de su Pci, cun inditos e tzirculares, proibiant su sardu «chi però fiat in intro de sas allegas de sos cumpàngios in sas setziones e finas in sos cussìgios comunales». Pro Garau, tando, «sa limba sarda depet èssere in s’agenda de su Pd».

Clara Farina at chertu ammentare sas paràulas chi l’aiat naradu Girolamo Sotgiu («A questo punto è arrivato il marcio!») cando, in su 1978, deviat retzitare sas poesias de Benvenutu Lobina in unu cunvegnu in pitzu de Emilio Lussu in presèntzia de sa mugere Joyce. Farina at invitadu Soru a «mudare custu partidu» e a «amparare sa Lsc ca est s’ùnica aina chi amus» ca «non podimus torrare a marrare su mare».

Manuela Ennas de Boxis de Murriali at pregontadu «cantu est importante in Europa a àere una limba ufitziale?» e at tzitadu a Maria Lai: «Chi Deus si protègiat de sa mudesa manna chi aboxinat asuba de totu s’ìsula nosta». «Custa Giunta est muda — at concruidu Ennas — ma su Pd cale est? Su de custa Giunta o su de vostè?».

Giuanna Tuffu, ammentende sa lìtera imbiada a Pigliaru cando fiat candidadu a sa Regione at invitadu a Soru a fàghere a manera chi sa Carta europea bèngiat ratificada e a «leare s’impinnu pro sa Lsc, potentzialidade moderna e europea». Pro Bovore Mele est ora de mudare su nùmene in Partidu democràticu sardu e pro Antoni Canale de su Prèmiu Ozieri bi cheret cuncòrdia.

«Non so bènnidu a fàghere promissas francu sa de mi cumportare a manera curreta». Gasi Soru, in s’istèrrida de s’interventu suo totu in sardu seddoresu. A pustis de àere coladu in su sedatzu sa limba de sa pitzinnia e de sa literadura in s’Universidade, Soru est torradu a cando at postu unu acanta a s’àteru sos linguistas pro nde fàghere essire a campu sa Lsc: «beru, fiat isperimentale, ma cada cosa chi si produit in Europa est isperimentale e posca sighit». «E so cuntentu — at sighidu a nàrrere — chi finas Cappellacci b’at crètidu. A su nessi cussu a dae at burradu totu su chi apo fatu deo a comintzare dae su logo de sa Regione torrende a pònnere su sìmbulu de su pòdere istràngiu».

E tando? In sas paràulas de Soru «su Pd at a chistionare de limba sarda, sa pròssima borta at a èssere su Pd sardu a ordingiare un’addòbiu abertu a totus sos contributos, ca non devimus abarrare in intro de sas setziones»; «su Pd at a chistionare in sardu, finas»; «sos parlamentares sardos de su Pd ant a pretèndere sa ratìfica de sa Carta europea de sas limbas». E, in fines, «sa polìtica regionale si devet ischidare luego. Devet afrontare sa chistione de sa limba sarda».

soru3

Leave a comment

2 Comments

  1. Sintesi perfeta, bonu giornalista

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *