S'istitutu giurìdicu de su 41 bis

S'istitutu giurìdicu de su 41 bis

– de Salvatore Serra –

S’artìculu  41-bis est unu disponimentu de s’ ordinamentu penitentziàriu italianu chi previdet  unu regìmene particulare de presonia, introduidu  dae sa lege 10.10.1986 n. 663 .

Custu artìculu l’aiant annantu cun sa chi li narant lege Gozzini   chi aiat cambiadu  sa lege  26.07.1975 n. 354. In su cumintzu fiat formadu de unu comma ebbia:

«In acuntèssidas  istraordinàrias  de rebellia  o de àteras situatziones graes de emergèntzia,  su Ministru de sa  giustìtzia tenet sa facultade  de suspèndere  in s’istitutu interessadu o in una parte  s’aplicatzione  de sas règulas normales  de tratamentu de sos presoneris e de sos internados. Sa  suspensione cheret motivada  cun sa netzessidade de  repristinare s’òrdine e sa seguresa e tenet sceti sa durada chi bi cheret  pro cunsighire  cussa finalidade

Sa norma duncas, teniat una finalidade  preventiva pro su chi pertocaiat  una situatzione de perìgulu sceti interna a sa presone, comente, pro nàrrere, una rebellia. Custa norma, tando, cumpletaiat  sa curnitza disinnada  dae s’artìculu 14-bis, chi finas custu l’aiat introduidu sa lege Gozzini, chi previdiat  su chi li narant  “sistema de vigilàntzia particulare”, un’istitutu aplicàbile  a totu cussos presoneris  cunsiderados perigulosos  pro more de sos cumportamentos issoro in intro de sa presone. Su testu est semper su matessi dae su  1986, finas pro more de su fatu chi custa norma particulare, a su contràriu de sa chi descrivimus in giosso, no at tentu peruna aplicatzione.

In  su 1992, a pustis de su massacru de Capaci in ue aiat pèrdidu sa vida Giovanni Falcone, ant annantu un’àteru comma  prevididu cun su  decretu-lege  08.06.1992  n. 306 (chi li narant  Decretu antimàfia Martelli-Scotti), convertidu in sa lege 07.08.1992 n. 356. Su testu l’ant cambiadu prus de una bia, in particulare su cambiamantu prus de importu b’est istadu in su  2002, su chi reportamus inoghe est s’originale:

«Cando b’at resones graes  de òrdine e de seguresa pùblica, finas a rechesta  de su  Ministru de s’internu, su Ministru de gràtzia  e giustìtzia tenet sa facultade  de suspèndere, in totu o in parte, pro sos chi sunt in presone  pro calicunu de sos delitos de su  comma 1 de s’artìculu 4- bis, s’aplicatzione de sas règulas  de tratamentu e de sos istitutos  prevididos  dae sa lege presente  chi si podant pònnere  in contrastu cuncretu cun sas esigèntzias  de òrdine e de seguresa

Cun su dispnimentu nou, in presèntzia de  “resones graes  de òrdine e de seguresa pùblica “, si cunsentiat  a su  Ministru de sa giustìtzia de suspèndere sas garantzias  e sos istitutos  de s’ordinamentu penitentziàriu pro aplicare “sas restritziones netzessàrias ” pro sos presoneris  condennados, indagados o imputados pro sos delitos de  assòtziu pro delìncuere de tipu mafiosu, e finas pro sos delitos cummissos  pro mèdiu d s’assòtziu  o pro l’agiuare. S’obietivu  de su legisladore fiat a non permìtere  su passàgiu  de òrdines  e comunicatziones  intre sos criminales in presone  e sas organizatziones issoro in su territòriu. Duncas in custa segunda ipòtesi sa  ratio est a prevènnere  situatziones de arriscu esternas a sa presone; in unu matessi artìculu, duncas, su legisladore at reguladu duas fatispètzies  diferentes pro su chi pertocat  sos cuntenutos, sos presupostos  e sa finalidade.

Sa mesura introduida  dae custu segundu comma in su printzìpiu teniat caràtere temporàneu; difatis s’efetividade sua  fiat limitada a unu perìodu  de tres annos  dae s’intrada in vigore de sa lege de cunversione. Belle gasi, l’ant prorogada una prima bia finas a su 31 de nadale de su 1999, una segunda bia  finas a su  31 de nadale de su 2000 e sa de tres bias  finas a su 31 de nadale de 2002.  Su  24 de maju de su 2002   su Guvernu Berlusconi 2 at deliberadu  unu disinnu de lege  pro cambiare  sos artìculos 4-bis e 41-bis de s’ordinamentu penitentziàriu, chi pustis l’at aprovadu su Parlamentu  cun sa  lege 23.12.2002, n. 279, abroghende sa  norma chi previdiat  sa temporaneidade de sa norma, pro nde fàghere una cosa istàbile. Ant prevididu finas chi su providimentu ministeriale  non podiat  èssere inferiore a un’annu nen superiore a duos annos, cun pròrogas enventuales  de un’annu ebbia cadauna;  in fines sa normativa l’ant estesa finas  a sos cundennados  pro terrorismu e eversione. Sa lege 15.07.2009, n. 94, nd’at torradu a cambiare  sas làcanas temporales: su providimentu podet durare bator annos e sas pròrogas sunt de duos annos cadauna. Cunforma a sas règulas noas sos presoneris podent bìdere sena  bidru  divisore sos custrintos de  primu gradu inferiores a 12 annos, ma abbarrat sa   proibitzione de tènnere libros  e giornales, francu permissos particulares.

Sa norma previdet sa possibilidade  pro su Ministèriu de sa giustìtzia  de suspèndere s’aplicatzione  de sas règulas normales  de tratamentu de sos presoneris prevididas dae sa lege in acuntèssidas istraordinàrias  de rebellia  o de àteras situatziones graes de emergèntzia pro unos cantos presoneris (finas in isetu de giudìtziu) postos in presone pro reatos de criminalidade organizada, terrorismu, eversione e àteras castas de reatu.

Su comma 2-quater de sart. 41-bis previdet chi  «sos presoneris  sugetos a su regìmene ispetziale  de detentzione» siant « inserrados in istitutos dedicados a issos ebbia, mègius si collocados in àreas  insulares, o, semper e cando, in setziones ispetziales  e ischirriadas logisticamente  dae su restu de s’istitutu…». In custa manera sa lege at retzepidu   sa prassi sighida dae  s’Amministratzione penitentziària, dae sos annos 90, de nche pònnere cussos presoneris in istruturas penitentziàrias particulares.

Custas sunt, dae su  2002,  sas mesuras aplicàbiles, chi tenent sa finalidade  de truncare ligàmenes possìbiles intre su presoneri e s’assòtziu crmiminale chi nde faghet parte:

  • Isulamentu dae sos àteros presoneris. S’interessadu istat in una càmera de pernotamentu sìngula e non tenet intrada a sos ispàtzios comunos de sa presone
  • S’ora de àera est limitada (la cuntzedent sceti pro unas cantas tipologias de reatu) a duas oras a sa die in isulamentu.
  • A su presoneri li dat cara  unu repartu ispetziale  de sa  politzia  penitentziària chi sos chi nde faghent parte no intrant in cuntatu cun sos àteros politzotos penitentziàrios.
  • Limitatzione de sos collochios cun sos custrintos (custos puru los cuntzedint sceti pro una cantas tipologias de reatu) pro cantidade  (màssimu unu a su  mese de sa durada de un’ora) e pro calidade  (su cuntatu fìsicu est impedidu  dae unu bidru divisòriu a totu artària). Sceti pro sos chi non faghent collòchios  si podet autorizare, cun providimentu motivadu de su diretore de s’istitutu, unu collòchiu telefònicu  mensile cun sos custrintos e cunviventes   de sa durada màssima de deghe minutos.
  • Si si tratat de collòchios  cun s’avocadu difensore sos collòchios non tenent limitatziones  de nùmeru e de durada.
  • Vistu de controllu de sa posta in essida e in intrada.
  • Limitatzione  de sas sumas de dinare, de sos benes e de sos ogetos chi si podent mantènnere in sas càmeras de pernotamentu (pinnas, cartulàrios , ampullas  e totu gasi) e finas in sos ogetos  chi si podent retzire dae foras .
  • Esclusione dae sas  rapresentàntzias  de sos presoneris e de sos internados.

Su regìmene in 41-bis si podet revocare  in duas ipòtesis:

  • Iscadèntzia de su tèrmine  sena chi apant dadu sa pròroga;
  • A òrdine de su tribunale de vigilàntzia   si b’at unu reclamu  a su cale sigat una detzisione de illegitimidade  de su  providimentu.

Finas a su  2009 fiat possìbile sa rèvoca dae bandas de su Ministru de sa giustìtzia,   ma custa eventualidade no est prus cuntemplada  a pustis de sas modìficas introduidas  dae sa lege n. 94/2009.

(sa redatzione)

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *