S'intelligèntzia artifitziale e sa prataforma V7

S'intelligèntzia artifitziale e sa prataforma V7

– de Salvatore Serra –

Alberto Rizzoli est nàschidu in  Roma, e tenet  29 annos. Istat in  Londra e dae su 2018 est amministradore delegadu de V7, una sotziedade chi òperat  in su  campu de s’  intelligèntzia artifitziale  e dae pagu at otentu  su  segundu finantziamentu de capitale de arriscu: 33 milliones  de dòllaros. V7 est una prataforma chi cunsentit a sos  modellos di intelligèntzia artifitziale  (IA) de traballare meda prus in presse. Sa visione pro elaboradore est cussa  branca de sa IA chi s’òcupat  de reconnòschere sos ogetos  in intro  de sas imàginaes. Si a su sòlitu b’at operadores umanos chi depent crarire a sa IA sa natura de cada ogetu in un’operatzione chi si narat etichetadura, V7 permitit de illestrire custu protzessu lassende  chi siat sa IA etotu a etichetare sos ogetos, pro fàghere controllare totu, pustis, dae sos umanos, sos cales depent fàghere, duncas, sceti una parte mìnima de su traballu.

Narat Rizzoli: «Apo tentu semper sa passione de gioghitare  cun sos elaboradores. In su 2013 so andadu  a fàghere sa Business School in Londra. In cui apo connotu a  Simon, su sòtziu meu isvedesu.  Cun issu apo fatu un’ hackathon, una casta  de maratona pro programmadores: sas pessones si ponent totus in pare  e iscrient unu programma in 24 oras sena pasare. Nois amus isvilupadu unu programmeddu pro impitare sos televisores  de sos pub comente   videogiogos arcade. Su bellu fiat chi su telèfonu diveniat su controllore de su giogu. Nos semus ispassiados meda a beru, dae cue est nàschida s’amigàntzia nostra e amus collaboradu semper. Pustis so andadu a  MountIAn View, in California, pro leare parte  in unu programma internatzionale de su NASA Ames Research Center. In cue apo cumintzadu a traballare cun   sa IA. Fiat su 2015, duncas  aplicatziones medas chi como cunsideramus iscontadas  in cussu tempus non bi fiant»

Su primu imbentu de Alberto e Simon est istadu IApoly. un’aplicatzione pro ipovedentes chi, incuadrende  un’ogetu cun sa  fotocàmera de su telèfonu, lu reconnoschet e lu descriet a boghe arta a chie l’impitat. Como s’aplicatzione  no  est prus a disponimentu, ma s’assimìgiat  a Google Lens. Ischiat a  assebertare su colore de un’ogetu e a recònnoschere 5 mìgia categorias. Gente meda l’impitaiat pro fàghere s’ispesa. Ma pustis ant pensadu   de punnare a àteru,  a imàgines  chi in internet non bi sunt.

S’idea fiat chi, pro nàrrere, a  unu dutore o a un’avocadu, su chi lis interessat est a bìdere su chi sos àteros non bident, chi siat una massa tumorale cuada o una trampighedda chi permitit  de bìnchere  una càusa. A sos professionistas, difatis,  no lis interessat chi sa IA iscat a reconnòschere canes e gatos,  ma a bìdere cales partes  de unu  motore sunt essidas  difetosas dae una fàbrica, a cumprèndere  cale  dente est cariada, a agatare  sas tzèllulas  cantzerògenas in unu tèssidu. Sos impreos  sunt diferentes a beru. Cando càrrigas  una fotografia in IArbnb, unu sistema de IA l’analizat pro cumprèndere  si torrat  cun sa  descritzione chi as dadu de s’acotu. Si as iscritu chi b’est  sa bartza, e intames in sa fotografia b’at una dutza, ti sinnalant. Sa prataforma  l’impitant finas  in s’anàlisi de sos isport. Sas iscuadras l’impreant pro definire sas prestatziones  de sos giogadores in cussa partida determinada: pro nàrrere,  si sos giogadores  sunt currende o si sunt colende sa botza  prus de su sòlitu.

Su disafiu prus mannu  de sa IA est a li fàghere cumprèndere chi no ischit totu. Sa IA no ischit de no ischire; duncas, finas cando s’est faddida de su totu, at a presentare un’informatzione comente  chi siat  fatuale e aberguada. Su remèdiu est sa  generalizatzione. Cheret nàrrere a leare  sos datos dae totu  internet e non dae un’atividade particulare. In antis sa IA imparaiat dae un’imàgine, como imparat finas dae sos  giassos informàticos, tenende contu de sos cummentos chi li dant cuntestu. E imparat a simulare su pensamentu umanu.

Ma sa IA, in parte de sos umanos at a intrare ? Paret chi nono. Pro nàrrere, ChatGpt – chi iscriet testos – est bravu meda in sa  grammàtica ma no est fatuale. Si li preguntas  cale est s’animale de abba  prus lestru t’at a nàrrere,  “astore”. Bat de pensare, imbetzes, chi sa IA at a divènnere una casta di copilota. Su volante at a èssere in manos  de un’èssere umanu chi bi ponet su gèniu e controllat totu, cando chi sa IA bi ponet  su denominadore comunu mìnimu intre sos prompt (si narant gasi sos cumandos  chi si dant  a sa IA pro li fàghere creare carchi cosa) chi retzit. At a èssere su faghidore de sa prima manu, ma abbarant sos umanos  a  bi pònnere su gèniu issoro pro fàghere sa versione finale.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *