S'Innu de su Regnu de Sardigna, ammentos de monarchia "sarda"

S'Innu de su Regnu de Sardigna, ammentos de monarchia "sarda"

– de Sarvadore Serra –

Umberto e Maria Josè
Umberto e Maria Josè de Savoja

Sos Savojas, cando lis ant dadu su Rennu de Sardigna, ant fatu una polìtica de italianizatzione linguìstica. In su 1760 nch’ant bogadu s’ispagnolu dae totu sas iscolas pro pònnere s’italianu. In su 1827 ant abrogadu sa Carta de Logu, iscrita in sardu, pro pònnere su Codice Feliciano, iscritu in italianu. Est curiosu comente pro un’elementu identitàriu comente s’innu ufitziale de s’Istadu, apant isseberadu su sardu. Est difìtzile, oe, a nde cumprèndere sa resone. S’istòria, a bias, sighit àndelas chi non ressessimus a nd’intzertare sa lògica. Su fatu istat chi s’ Hymnu sardu nationale   est istadu s’innu de su  Rennu de Sardigna sabàudu, e, pustis, de su Rennu de Itàlia.

Custu innu nche torrat a sos  annos trinta de su   sèculu XIX.  Su testu l’at iscritu  Vitòriu Àngius , unu preìderu chi pustis, in su 1842, s’est secularizadu. Sa mùsica, imbetzes, l’at iscrita su maistru tataresu Giuanne Gonella (18041854), musicante de sa “Brigata Regina”. Sa prima esecutzione b’est istada  in su  teatru Tzìvicu de Casteddu su 20 de freàrgiu de su 1844.

S’ispartidu originale l’at agatadu su professor Frantziscu Tzèsare Casula, diretore de s’ “Istituto di storia dell’Europa mediterranea” de su CNR, in s’archìviu de s’auditorium de Casteddu.

teatru tzìvicu betzu Casteddu
Teatru tzìvicu betzu de Casteddu

 A pàrrere de Casula, sos soveranos ant semper tentu in cunsideru mannu custu innu. S’ùrtima esecutzione ufitziale b’est in istada in su 1937, a òpera de su cuncordu de sa Cappella Sistina, diretore Lorenzo Perosi, ca l’aiat chertu Vittorio Emanuele III de Savoja, in sa  tzerimònia in ue papa Pius XI at dadu  sa “Rosa d’Oro” a sa reina Elena.

S’innu l’ant acostagiadu a sa “Marcia Reale chi bi fiat giai.  A pustis de sa proclamatzione  de sa Repubblica Italiana, in  1946, ant postu a innu su “Canto degli Italiani de Goffredo Mameli e Michele Novaro.

In su 1991 S’Hymnu sardu nationale l’at eseguidu  sa banda de sos Carabineris in su Quirinale su 29 de  maju, in su cùmbidu  chi si faghet cada annu pro su corpus diplomàticu èsteru. L’ant fatu comente omàgiu  a sa nàschida tataresa de su Presidente de sa Repùblica Frantziscu Cossiga. L’ant torradu a sonare cando s’est dimìtidu  dae Capu de s’Istadu, su  28 de abrile de su 1992.

In su 2001 l’ant sonadu, ca l’aiat chertu issa, in s’interru de Maria José de Savoja, ùrtima reina de Itàlia.

Cunservet Deus su Re

Salvet su Regnu Sardu

Et gloria a s’istendardu

Cuncedat de su Re!

chi manchet in nois s’animu

chi languat su valore

Pro fortza o pro terrore

Non apas suspetu, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Unu o omni chentu intrepidos

A ferru et a mitralia

In vallu e in muralia

amus andare o Re.

Cunservet Deus su Re…

Solu in sa morte cedere

Soliat su Sardu antigu

Né vivu a’ s’inimigu

deo m’apa a dare, o Re.

Cunservet Deus su Re…

De fidos et fort’omines

Si fizos nos bantamus

Bene nos provaramus

Fizos issoro, o Re.

Cunservet Deus su Re…

De ti mostrare cupidu

Sa fide sua, s’amore

Sas venas in ardore

Sentit su Sardu, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Indica un adversariu

E horrenda da su coro

Scoppiat s’ira insoro

A unu tou cinnu, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Cumanda su chi piagati

Si bene troppu duru,

E nde sias tue seguru

chi at a esser fatu, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Sa forza qui mirabile

Là fuit a’ su Romanu

E innanti a s’Africanu

Tue bideras, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Sa forza qui tant’atteros

Podesit superare

Facherat operare

Uno tuo cinnu, o Re.

Cunservet Deus su Re…

Sos fidos fortes homines

Abbaida tue contentu

chi an a esse in onzi eventu

cales jà fuint, o Re.

Cunservet Deus su Re

Salvet su Regnu Sardu

Et gloria a s’istendardu

Concedat de su Re!

Ligàmene: https://it.wikipedia.org/wiki/S’hymnu_sardu_nationale

Leave a comment

2 Comments

  1. Mi paret un ’hymnu de theracos, ca sos sardos no fint mancu s’ultima roda de su carru sabaudu, e su Rennu de Sardinia iskhimus totu ki fit sardu solu de nomine. Ma coment’est ki ant leadu custhu innu e, a su matessi tempus, ant semper kilcadu de nd’ogare sa limba sarda dae sa conca de sos sardos? Fit “Regno di Sardegna”, in italianu, no in sardu; comente mai, nessi in Sardinia no ant posthu, comente limba uffitziale, sa limba sarda o su bilimbismu? sos motivos podent esser duos: 1- pro nos trampare mezus, e ca gai fit prus fatzile a nos combinker a imbarae mudos a sutta cussa dominascione anzena fatende creer ki fit su rennu nosthru, cun s’ajudu mannu de sos “intelleduales” theracos sardos; 2- e/o ki cussu fit s’hymnu prus “linghidore” ki aiant.. Ma semus propriu seguros ki cussu fit s’unicu hymnu reale de sos savoiardos?

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *