Setighentos annos dae sa morte de Dante

Setighentos annos dae sa morte de Dante

Ocannu faghet setighentos annos dae sa morte de Dante Alighieri. Nàschidu in Firenze e mortu in su disterru de Ravenna, Dante, poete e grammàticu, est cunsideradu su babbu de sa limba italiana. Pro dd’afestare sa Direzione Regionale Musei Sardegna at organizadu una sèrie de initziativas, chi s’insertant in sas tzelebratziones fata in totu s’Itàlia e mutidas Dantedì.

In Caprera sos museos garibaldinos ponent a dispositzione un’editzione de sa Divina Cummèdia de su 1869 chi aparteniat a Garibaldi. In sa domo de s’aventurieri nitzardu est apicadu unu cuadru dedicadu a su Purgadòriu de Antonio Bottazzi chi s’autore aiat regaladu a s’eroe de sos Duos Mundos in su 1863. Sa mustra cumintzat in manera virtuale su 25 de martzu e at a abarrare aberta finas a cabudanni de ocannu.

Semper a livellu virtuale su museu Sanna de Tàtari at a mustrare unu de sos repertos archeològicos cun su cummentu sonoru de carchi versu de su Paradisu. Sa capitale de su Cabu de Susu oferit ateruna initziativa sìmile, Dai versi alle opere – Dantedì 2021, chi previdet sa publicatzione in internet de màgines de sas òperas de sa colletzione permanente cun a costàgiu versos de sa poesia dantesca. S’ùrtima die at a èssere su 25 de martzu.

Sa die seberada, chi est su tzentru de sas manifestatziones, currispondet difatis a sa chi, si pensat, Dante cumintzat su biàgiu suo in sa Divina Cummèdia. Segundu custa ipòtesi su fiorentinu aiat chertu partire in s’esploratzione poètica chi dd’at dadu s’immortalidade pròpiu in cudda die, ca currispondet a sa de s’Incarnatzione de su Verbu Divinu.

In fines, su museu archeològicu Giorgio Asproni de Nùgoro dèdicat sas tzelebratziones interessende·si massimamente a sa presèntzia de sa Sardigna e de personàgios sardos in sa Cummèdia.

Sa de custu 2021 est sa segunda editzione de sa Dantedì.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *