Scratch in sardu, una lughe in s'iscuru

Scratch in sardu, una lughe in s'iscuru

de Giuseppe Pepe Coròngiu

scratch3

Scratch, in custu tempus feu, est unu software bellu chi permitit a pipios de 7 annos e prus de programmare videogiogos e animatziones in sardu. Sa chistione de sa limba sarda est gasi: cando pensas de èssere in su note prus iscuru, tando si presentat in pessu una lughe e t’ànimas. Est su chi est acontèssidu s’àtera die cando apo acumpangiadu a fìgiu meu de sete annos a Coderdojo, in s’àmbitu de su Festival ‘Leggendo metropolitano’, in Casteddu.

Mi l’aiat propostu, carchi chida a como, Fabrizio Pedes, su majàrgiu de sa programatzione informàtica e de sa divulgatzione iscientìfica in sardu, chi dae nois de sa limba est connotu bene meda. Su laboratòriu Coderdojo, est unu progetu giaponesu, chi s’est giradu a totu su mundu, e prevèdit de pònnere sos pipios a fàghere programatziones elementares dae sos 7 a sos 11 annos.

S’intentu est cussu de dare sa possibilidade a mentes plàsticas e chi si rèndent de bogare a campu totu sas resursas chi ant cuadas. Sa faina de Casteddu, in ue ant traballadu finas Andrea Mameli e Pier Giuliano Nioi, l’aiant cuncordada in su tzentru culturale ‘Il Ghetto’, in Casteddu de Susu. E duncas, pro babbos bene aderetzados pro sos fìgios issoro, un’ocasione (a in donu) de non pèrdere. Difatis, sos crios fiant belle trinta.

Ma Fabrizio Pedes, bitzichesu de sos fedales de su 1975 chi at corruntonadu peri s’Europa cun s’arte sua, at fatu de prus. At acumpridu una versione de Scracht in sardu e, semper pro nos istrinare unu bisu de normalidade, at acraridu a fìgiu meu totu in sardu, pro duas oras, comente si podiant programare giogos e animatziones.

Custu in Casteddu no est fàtzile meda sende chi est una tzitade galu meda italòfona , mancari chi prus amantiosa de su sardu de unu tempus. Ma custa normalidade, de una die, est istada meda de profetu a sa creatura imbitze.nde.lu a ismanigiare s’elaboradore e dende.li una medida ‘normale’ e finas ‘avantzada’ de su sardu.

Meressimentu mannu de Fabrizio Pedes chi est resessidu a allùghere un’isteddu galanu in custu iscurigore nieddu chi est sa chistione de sa limba a tempos de oe.

 

 

scratch

scratch2

scratch4

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *