Sardos de su disterru pro sa Sardigna.

Sardos de su disterru pro sa Sardigna.

Unu  Decàlogu  de sos “cherbeddos sardos in logu istràngiu ” comente amparu  pro sos giòvanos chi istant in Sardigna. In una  publicatzione plurilìngue (sardu, inglesu, italianu)  bi sunt sas propostas issoro pro sa crèschida de s’ìsula.

Sa cosa l’at amaniada s’ Istitutu Fernando Santi de  Sardigna, gràtzias a unu finantziamentu  de sa Fundatzione de Sardigna e cun su cuntributu de sa  R.A.S.    Su  Responsàbile culturale de su Progetu est Pepe Coròngiu.

In su Decàlogu ant collidu  sas esperièntzias de unos cantos disterrados, cun s’idea de fàghere nàschere  una retza   intre sos giòvanos sardos de totu su mundu. Ant traballadu  pro cumpartzire propostas e pro megiorare  sas cunditziones reales de s’ìsula,  finas cun s’avaloramentu de su voluntariadu  e cun s’atzione de Su de Tres Setores.

Non podimus fàghere a mancu de pensare a cando, a primos de sos annos otanta de su sèculu coladu, un’ intelletuale istudiadu meda  e polìedricu, Antoni Cossu, aiat iscritu su romanzu in limba  sarda “Mannigos de memoria” in ue, pensende a sa  Sardigna in pelea, daiat pròpiu a sos sardos de foras  s’impreu de nde cambiare su destinu.

Gasi etotu oe si pensat, in sa realidade, de impitare “sos de foras” pro agiuare “sos de intro”.

Custos sunt sos sardos chi ant collaboradu in custa prima fase de su progetu:

Valerio Violo, Copenhaghen, Danimarca

Bobore Bussa, Malmo, Isvètzia

Silvia Tolu, Copenhaghen, Danimarca

Valentina Matta, Aarhus,  Danimarca

Michela Venturi, Copenhaghen, Danimarca

Davide Deiana, Copenhaghen, Danimarca

Alessio Pani,  Valencia, Ispagna

Claudio Shawawreh, Valencia, Ispagna

Eriberto Caria, Valencia, Ispagna

Pierluigi Melis, Valencia, Ispagna

Maria Grazia Zedda, Londra, Rennu Unidu

Pieranna Ziccheddu, Rennu Unidu

Rita Burrai, Rennu Unidu

Antine Milia,  Rennu Unidu

Anna Maria Carta, Rennu Unidu

Valentina Serra, Valencia Ispagna.

Diat èssere cosa  chi in custa istajone noa, caraterizada dae investimentos mannos a beru, derivados dae sa netzessidade  de nche colare s’arressada ingendrada  dae sa pandemia e dae sa  gherra, su torròngiu in trànsitu  esseret in carchi manera  acumpangiadu  e amparadu  dae sas medas intelligèntzias sardas  ispartas in su mundu, pessones chi si sunt afirmadas in campos diferentes  assumende rolos de importu mannu a beru,  e chi ant mantesu unu ligàmene forte cun sa Sardigna.

(sa redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *