Sardex: cando una moneda non est dinare ebbia

Sardex: cando una moneda non est dinare ebbia

In su mundu de oe su dinare non est fatu de soddos chi si podent tènnere in butzaca, sa majoria non si podet bìdere e biàgiat comente una pantama intre sa retza: est unu datu, unu numereddu in un’elaboradore ebbia. E comente onni ispìritu, sighit àndalas chi non sunt meda a las connoschere. Sa finantzia internatzionale leat millione dae un’oru e los imbiat in un’àteru oru de su mundu in unu momentu, a dolu mannu tocat a nois iscobèrrere su dannu chi cust’anda e torra podet fàghere.

Sa crisi de su 2008 est nàschida ca su ligàmene intra su dinare e su traballu si nche segadu de su totu. Su dèpidu creschiat e niunu pagaiat nudda e cando su giogu si nche segadu, totu est rutu a terra. In cussos annos de s’incumintzu de sa crisi, chimbe amigos sardos totus disterrados, e gasi a s’agabbu de s’universidade, ant istudiadu ite fiat sutzedende cun sa gana de fàghere carchi cosa pro ghirare a domo e agatare unu traballu dèghidu. Gasi est crèschida s’idea de torrare a ligare traballu beru cun su valore chi b’est a dae segus, curregire sa tortesa de sa crisi e fraigare acàpios intre aziendas de su matessi logu.

Gasi Gabriele Littera e frade suo Giuseppe, Piero Sanna, Carlo Mancosu e Franco Contu s’ant imbentadu Sardex. Una moneda cumplementare chi faghet addobiare sas aziendas de unu matessi logu. Unu bendet unu produtu, ponimus una mesa fata dae isse, e benit pagadu cun sardex; a pustis isse, cun sos sardex balangiados, còmpora un’ogetu dae un’àtera butega de Sardigna. Sa manera de girare est sa matessi de cale si siat dinare, ma cun sos sardex non si podet comporare totu e in totue. Gasi est unu soddu chi premiat su logu, e su tzircùitu chi nde faghet parte e, mescamente, su traballu e non sa finàntzia.

Como su tzircùitu est crèschidu gasi meda chi bìndighi regiones de Itàlia lu impreant e s’idea est cussa de lu batire in àteros tretos de Europa. Ma cust’annu est un’àteru annu de crisi manna. Su Corona virus est isparghende in su mundu morte e poberesa. Gente meda, pro custa manna disaura, est costrinta a abarrare parada e firma, bidende a lenu a lenu illangigare su benidore suo.

Sardex gasi at bandidu una regorta de crèditos pro agiudare sos dutores e sos infermieris chi in sos ispidales sunt proende a sanare custu muntone de gente malàida, non dende•li maschereddas o guantes mèigos, ma donende•li àteros produtos chi li podent serbire pro si pasare. Un’àteru agiudu dae custa incùngia de sardex at a andare a sas aziendas chi sunt gasi tanchende, amparende•las e dende•li s’atza pro tzucare dae nou.

Su problema mannu de sa crisi de su Covid-19, chi est galu imbeniente, at a èssere chi calicunu non at a pòdere torrare a su connotu pro meses, e àteros ant a èssere custrintos a si nche adatare a unu modu nou de traballare, finas pro semper. S’amparu de dinare pro tramudare sas aziendas est de importu mannu a beru, e Sardex est proende a acumpangiare chie lu cheret fàghere cun s’abertura de contos currente giuadu pro si annoare. Ca su disafiu chi est lompende est mannu e depimus incumintzare a èssere nois sardos s’agiudu chi nos serbit.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *