Santu Micheli, patronu de S'Alighera

Santu Micheli, patronu de S'Alighera

Su 29 de cabudanni est sa festa de sos Arcànghelos. De sos tres su prus veneradu est Santu Micheli. Mentuadu in su Libru de Danielle comente prìntzipe mannu protetore de su pòpulu de Israele ma massimamente in s’Apocalisse de Santu Giuanne, in ue, a sa ghia de un’esèrtziu de ànghelos, binchit a s’Inimigu.

Est figuradu a su sòlitu cun un’ispada in manos, in calidade de prìntzipe de sas milìtzias tzelestes, o in atu de trapassare cun s’arma su dragone infernale.

In Sardigna est su patronu de S’Alighera, chi ogna annu in custu tempus dd’afestat pro dies e dies, cun mùsica e ispetàculos.

A Santu Micheli est titulada una de sa crèsia prus caraterìsticas de sa bidda. Su tèmpiu cristianu esistit nessu dae su de batòrdighi sèculos. A pustis de acontzos e modìficas durante sos annos a ddu rèndere particulare est su tzimbòriu cun pianellas polìcromas, dae un’idea de Antoni Simon Mossa e Filippo Figari a metade de su de binti sèculos.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.