Sàbadu, a Làconi pro ammentare a Giuanni Lilliu

Sàbadu, a Làconi pro ammentare a Giuanni Lilliu

 

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale ammentat sa figura de Lilliu, archeòlogu, sagista, polìticu e defensore acanidu de sa limba e de sa natzione sarda, in su de 104 anniversàrios de sa nàschida e in su de 6 anniversàrios de sa morte. Sàbadu 17, in Làconi, gràtzias fintzas a s’amministratzione de sa comuna chi Lilliu nde fiat tzitadinu onoràriu, b’at una manifestatzione in ue s’ammentu de s’intelletuale at a èssere assotziadu mescamente a sas batallas suas pro sa cultura, sa limba e su reconnoschimentu de sa natzione sarda. A sas 17,30, in su palatzu Aymerich (oe museu archeològicu de sos menhir) l’ant a ammentare Cristina Serra, poetessa, Giorgi Murru, archeòlogu, e Giosepe Corongiu, animadore e fundadore de su CSU. B’ant a èssere sas fìgias Cecilia e Caderina Lilliu. In programa fintzas un’interventu de sa sìndica Paola Zaccheddu.

Giuanni Lilliu, nàschidu in Barùmini su 13 de martzu de 1914, su chi at iscobertu su nuraghe famadu chi tenet su matessi nùmene, a pustis de àere otentu s’ispetzializatzione in Roma, dae su 1943 a su 1945 at operadu in sa “Suprintendèntzia a sas Antighidades de sa Sardigna”. In su 1972 at fundadu e pustis at ghiadu pro 20 annos s’ “Iscola de ispetzializatzione in Istùdios Sardos” de s’Universidade de Casteddu, comente Professore ordinàriu de Paletnologia cun s’insinnamentu de Antighidades sardas. At fundadu e est istadu pro tempus meda presidente de s’Istitutu superiore regionale etnogràficu (ISRE) de Nùgoro. Est istadu pro tempus meda Prèside de sa Facultade de Lìteras e Filosofia.

At fatu fintzas atividade polìtica, comente cussigeri regionale dae su 1969 a su 1974 e comente cussigeri comunale in Casteddu dae su 1975 a su 1980 in sas filas de sa Democratzia Cristiana. Su nùmene suo, in su campu polìticu natzionalitàriu, est ligadu a su cuntzetu de costante resistentziale de sa natzione sarda e a sas batallas, sighidas pro annos, pro su reconnoschimentu ufitziale de sa limba sarda.

At fatu parte de medas istitutos sientìficos de Itàlia e de foras de Itàlia e dae su 1990 est istadu s’ùnicu sardu in s’ “Accademia dei Lincei”. In su 2007 at retzidu dae sa Regione Autònoma de Sardigna s’onorifitzèntzia de “Sardus Pater”, istituida pròpiu in cussu annu comente reconnoschimentu de assinnare a tzitadinos de Itàlia o de foras de Itàlia chi si siant distintos pro mèritos particulares de valore culturale, sotziale o morale e apant dadu lustru a sa Sardigna.

Est mortu in Casteddu su 19 de freàrgiu de su 2012.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *