Sa metamòrfosi #6

Sa metamòrfosi #6

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Pompieit s’isvèllia chi marcaiat sas oras e chi fiat posta a subra de sa càssia. “Deus meu de su chelu!” penseit issu. Fiant sas ses e mesa e sas agùgias andaiant a in antis pàsidas e fiant finas belle arribadas a mancu unu cuartu. E tando s’isvèllia no aiat sonadu? Dae su letu si bidiat chi fiat posta pròpiu pro sonare a sas bator, e diat àere sonadu puru. Ma diat èssere dàbile a beru a non si nd’abbigiare de custu drìnnidu chi nche faghiat trèmere sa mobìlia puru? Già non fiat asseliadu su sonnu suo, ma forsis pro cussu fiat prus grave. E ite depiat fàghere como? S’àteru trenu partiat a sas sete; e pro renèssere a nch’artziare si depiat impressire meda, ma no aiat galu assentadu sa roba e a nàrrere sa beru non s’intendiat nen friscu e mancu faineri. E mancari nch’aeret pigadu su trenu ischiat chi l’isetaiat una bella briga de su mere, ca su tzeracu de sa dita diat èssere istadu in su trenu de sas chimbe e a seguru puru nch’aiat giai naradu chi issu mancaiat. Fiat un’òmine alloradu a su mere, traessu e sena capia. E si naraiat chi fiat malàidu? Ma sa cosa non diat èssere tzertu agradèssida e si la diat suddire, ca Gregor in chimbe annos de traballu non si fiat ismalaidadu mai. E tando nche diat èssere bènnidu su mere cun su dotore de sa mùtua in fatu, nche diat brigare a su babbu e a sa mama pro unu fìgiu gosi mandrone e nche diat segare in curtzu totu sas chèscias ponende mente a su dotore chi naraiat chi sa gente già fiat totu sana, ma teniat pagu gana de traballare. E inoghe non teniat finas unu pagu de resone? Difatis Gregor istaiat bene, mancari cuddu èssere sonnidu a pustis de àere dormidu gasi meda, e fiat finas bene inganidu.”

 

 

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *