Sa metamòrfosi #5

Sa metamòrfosi #5

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Custa cosa de pesare chitzo,” penseit issu “nch’abbabballocat de unu totu. A s’òmine li rechedet a dormire. Bi sunt òmines chi biàgiant chi sunt comente a sas fèminas de unu harem. Carchi mangianu mi càpitat de torrare a s’albergu pro nch’imbiare sos òrdines de su chi m’ant racumandadu e custos òmines sunt galu sètzidos ismurzende. Si mi fatzo sa proa cun su mere meu, mi nche diat bogare a foras deretu. Chissai, forsis diat èssere che a sa manu de Deus pro mene. Si non mi dia mantènnere pro s’istima chi li tèngio a babbu e a mama, mi nche dia èssere giai lissentziadu, nche dia èssere andadu a lu chistionare a su mere meu, a li nàrrere a craru su chi mi podero in coro. Già si nche diat èssere rutu a terra dae sa trona! Est pròpiu unu vìtziu curioseddu cuddu de si nch’artziare a sa trona e dae cue in artu chistionare a s’òmine impreadu chi depet istare a curtzu meda sende chi su mere pecat unu pagu a origras. Ma s’ispera già b’est semper; cando nch’apo a ammuntonare totu su dinari chi babbu e mama li depent – ant a mancare galu chimbe o ses annos –, tando l’apo a fàghere, e comente puru. Tando apo a segare in truncu. Como est mègius chi mi nche pese, su trenu moet a sas chimbe.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *