Sa metamòrfosi #47

Sa metamòrfosi #47

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Nche fiat giai iscurighende e Gregor si nch’ischideit dae su sonnu grae chi pariat prus unu dismaju. Non diat àere tardadu gasi totu a si nch’ischidare ca s’intendiat pròpiu pasadu e non teniat prus gana de dormire, ma li pariat chi nche l’aeret ischidadu unu passu fuiditzu e su sonu de sa ghenna de s’anticàmera serrada cun atentzione. Sa lughe livastrina de sos lantiones elètricos de s’istradone maculaiat inoghe e in cuddae in sa bòveda de s’aposentu e in sas partes artas de sa mobìlia, ma in bassu in ue fiat Gregor, fiat totu iscuru. Addàsiu addàsiu, galu manigende unu pagu a istrambecu sas antennas chi petzi como imparaiat a istimare, arribeit a sa ghenna a ispintas pro bìdere ite fiat capitadu in cue. Su costàgiu mancu li pariat una segada sola, longa e tostada e chi lu proaiat e li tocaiat pròpiu a tzopigare cun sas duas fileras de farrancas. Una farranchedda nche la teniat finas ferta meda pro totu su chi fiat capitadu a mangianu – belle belle fiat unu miràculu de si nd’àere fertu una ebbia – e nche la tragiaiat morta comente fiat.”

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.