Sa metamòrfosi #46

Sa metamòrfosi #46

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas)

“Si su babbu nche l’aiat agabbada cun cuddu frùschiu imbelèschidu! Gregor non cumprendiat prus nudda. Nche fiat belle totu giradu, ma cun cuddu biurdu in origras si faddeit e torreit in segus. Ma cando cun sa conca arribeit cuntentu a s’intrada de sa ghenna si bidiat dae largu chi sa carena fiat tropu lada pro intrare in cue. A su babbu, frenèdigu gasi comente fiat, no li bengeit a conca de nch’abèrrere s’àtera perra pro nche l’illargare s’intrada a Gregor. Nche li fiat intradu in conca petzi de nche fàghere intrare a Gregor deretu a s’aposentu suo. Non diat àere tzertu bajuladu sos ammànios chi li diant àere fatu a bisòngiu a Gregor pro si nche pesare ritzu e forsis gasi renèssere a intrare dae sa ghenna. Antis nche trubaiat a Gregor cun unu chichìlliu forte comente chi non b’esseret istadu mancu un’impèigu a nche lu fàghere intrare a in cue; li pariat como a Gregor de no intèndere prus sa boghe de unu babbu solu; non fiat prus a brullare como e Gregor si nch’infileit in sa ghenna – sena importu pro su chi podiat capitare. Unu ladus de sa carena si nche peseit, e issu nche fiat postu de rugradis in mesu de s’intrada; si nch’aiat fertu unu costàgiu e in sa ghenna nida si bidiant sas màculas lègias; issu istaiat in cue, arrèschidu, e solu non diat èssere renèssidu a si tòrchere, a un’ala sas farrancheddas pendiant a trèmidas in s’àera e a s’àtera fiant pistadas a terra dolende·li meda – tando su babbu nche li gheteit unu tiru tostu dae segus, un’ischirriolada mala e issu cun su sàmbene essende·li bundante, boleit a intro de aposentu. Su babbu nche mageit a forte sa ghenna cun su bàculu e s’intendeit in fines su mùdimene ebbia.”

Passi di: Franz Kafka. “Sa metamòrfosi”. Apple Books.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *