Sa metamòrfosi #45

Sa metamòrfosi #45

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“A s’àtera ala sa mama nch’aiat isbambarriadu una ventana, mancari esseret intrende fritu, e essende·si·nche dae oru si carcaiat sas manos a sa cara. S’intendeit una currente de àera forte nàschida intre sa carrera e s’iscala, sas tendas boleint in artu, sos giornales in subra de sa mesa fruschiaiant e carchi fògiu moeit a molinadura parende·nche a terra. Sena piedade peruna su babbu apretaiat a Gregor e fiat a frùschios che un’incaniadu. Gregor non fiat galu bonu a torrare in segus e andaiat a bellu a bellu. Si si nche diat èssere pòdidu girare nche fiat giai arribadu a s’aposentu suo, ma timiat de nche annervare su babbu in cudda mòida chi nche li diat bòlere unu pagu de tempus, e in prus issu sighiat a lu minetzare cun su bàculu de nche li ghetare s’ùrtimu corfu a s’ischina o a sa conca pro nche lu mòrrere. In fines Gregor non potzeit fàghere àteru ca s’abbigeit totu ispramadu chi andende a segus gosi non renessiat a poderare sa diretzione giusta; e ghetende·li a su babbu ogradas timerosas a continu, incumintzeit a si girare cantu prus lestru pensaiat de èssere, ma imbetzes andaiat a bellu a bellu. Forsis su babbu cumprendeit cudda intentzione bona e, imbetzes de l’istorbare, l’addereteit dae largu cun sa punta de su bàculu a nche fàghere s’inghìriu.”

 

Passi di: Franz Kafka. “Sa metamòrfosi”. Apple Books.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *