Sa metamòrfosi #40

Sa metamòrfosi #40

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“«Como,» nargeit Gregor ischende de èssere su solu selenu in cue «como mi nche besto, nche pòngio a postu sos iscampulàrios e parto. Mi lassades andare, mi lassades partire, beru? Narade, su procuradore, como bidides chi non so cònchinu e chi m’agradat a traballare; a biagiare no est discansosu, ma non nde potzo fàghere a mancu, est totu sa vida mea. A ue seis andende, su procuradore? A butega? Como? Giai? Nch’ais a porrire sa nova comente est a beru? A bortas unu non balet a traballare, ma in cuddu momentu est pretzisu a s’ammentare su servìtziu fatu in tempos colados e tènnere in contu, chi cando su tempus malu si nche colat, tando at a traballare finas mègius de comente faghiat in antis. Ischides bene sa reconnoschèntzia chi li tèngio a su mere. E tèngio finas su coidadu de babbu e mama e de sorre mea. Nche so in unu bellu imbòddigu, ma già mi nch’apo a essire. Non mi pongeis àteros istorbos, est giai traballosu gosi. Difendide·mi in dae in antis de su mere! L’isco chi sos chi biàgiant non sunt istimados meda. Sa gente pensat chi custos balangent unu muntone de dinari e si potzant permìtere de fàghere sos lussos. Naramus chi sa gente non tenent su bisòngiu de ismanchiare custu pregiudìtziu. Ma bois, su procuradore, bois connoschides mègius de sos àteros traballadores comente sunt sas cosas, e a nche la nàrrere in cunfidèntzia, finas mègius de su mere etotu chi essende su mere de sa dita non si nche lassat magagnare cun discansu in su giudìtziu suo contra a s’impiegadu. Ischides finas a primore chi a chie biàgiat est belle totu s’annu foras de sa butega e pro custu si nche collit totu sa tzarra mala, nche li càpitant cosas non cumbinadas e li tocat a gherrare chèscias farsas sena mancu si pòdere difèndere ca totu custas cosas non bi las narant e petzi cando torrat istracu dae unu biàgiu provat issu etotu cales sunt sas cunseguèntzias, ma non b’est prus tempus de cumprèndere sas càusas. Su procuradore, non bos nch’andeis, narade·mi un’allega nessi pro mi fàghere ischire chi mi dais resone, a su mancu unu pagu!»”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *