Sa metamòrfosi #39

Sa metamòrfosi #39

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Gregor no intreit a s’aposentu, ma s’arrumbeit a intro de sa perra galu serrada e gasi si podiant bìdere ebbia sa metade de sa carena sua e sa conca incrinada a un’ala pro oretare sos àteros. In s’ìnteri si nche fiat iscrariadu totu su logu e a s’àtera ala de sa carrera si bidiat nida una parte de sa domo chi istaiat a fache, in colore de chinisu, illacanada – fiat un’ispidale – cun cuddas ventanas tèteras, totu assentadas a sa pròpiu manera e chi sestaiant sa fatzada; fiat galu ghetende abba, ma como cun gùtios mannos e nòdidos chi falaiant a terra a unu a unu. In subra de sa mesa bi fiat ispartu un’ismurzu bundantziosu, ca pro su babbu fiat su pastu de prus importu de sa die chi issu illonghiaiat oras e oras leghende giornales disvàrios. Apicada a su muru de s’àtera ala bi fiat una foto de Gregor cando fiat sordadu; fiat bestidu de tenente, sa manu in s’isciàbola, unu risu ispensamentadu e postu comente aeret pretèndidu rispetu pro sa deghesa e s’uniforme sua. Sa ghenna de s’intrada fiat aberta e si bidiat chi finas cudda de s’apartamentu fiat aberta lassende∙nche allampare su repianu e sas primas istradeddas de s’iscala.”

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *