Sa metamòrfosi #38

Sa metamòrfosi #38

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Aberende·la de custu ghetu, sa ghenna resurtaiat giai isbambarriada in antis de nche lu pòdere bìdere. Nche depeit inghiriare a bellu a bellu sa perra de sa ghenna e atentzionadu puru pro non rùere iscumbessu e palas a terra pròpiu in su liminàrgiu. Pigadu dae custu assuntu non teniat tempus de pònnere in contu àteru, ma intendeit unu «Oh!» suspiradu a forte dae su procuradore – pariat su frùschiu de su bentu – e lu bideit deretu, ca issu fiat su prus a curtzu, incarchende·si sa manu in subra de sa buca e torrende in palas a bellu a bellu, comente chi una fortza chi non si bidiat ma chi fiat sighida nche l’aeret ispintu a segus. Sa mama – chi mancari b’esseret su procuradore presente fiat galu a pilos isortos e ghetados a pare – pompieit a manos giuntas su babbu, gheteit duos passos a in antis cara a Gregor e rueit a terra intre sas gunneddas chi s’illargaiant a fùrriu a fùrriu e sa cara cuada in petorras non si bidiat prus. Su babbu istringheit sos pùngios a tostu comente chi a Gregor nche l’aeret bòlidu mandare a intro de s’aposentu suo, tando mireit totu su logu dudosu, s’incheleit sos ogros cun sas manos e prangheit a sucutu tremende·li totu sas petorras poderosas.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *