Sa metamòrfosi #37

Sa metamòrfosi #37

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Su sonu craru de su serràrgiu brinchende a ùrtimu nch’ischideit a Gregor totu in una. Boghende·nche unu suspiru comente nch’esseret illebiadu de carchi cosa nargeit a issu etotu: «Mancu su maistru ferreri m’est bisongiadu» e arrumbeit sa conca a sa manìllia pro renèssere a abèrrere sa ghenna.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *