Sa metamòrfosi #25

Sa metamòrfosi #25

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“«Salude, sennor Samsa» taseit su procuradore garbosu.
«Non s’intendet bene,» nargeit sa mama a su procuradore e su babbu chistionaiat galu mirende a sa ghenna «non s’intendet bene, creide a mie, su procuradore. Non nche lu diat àere pèrdidu su trenu, si nono! Su pitzinnu pensat a su traballu ebbia. M’inchieto finas, a bortas, ca a sero no essit mai; sunt oto dies chi est abarradu in tzitade e a sero fiat semper in domo. Sètzidu cun nois a fùrriu a sa mesa, si leghet su giornale o si nono istùdiat sos oràrios de sos trenos. S’isbèliu suo est a fàghere traballeddos a intacadura. Pro nàrrere, in su giru de duos o tres meries nch’at fatu una curnisa minoredda; ais a bìdere cantu est bella, est apicada in s’aposentu suo, l’ais a bìdere como cando Gregor nos aberit. Mi nde cuntento chi siais bènnidu a inoghe, su procuradore. Nois non diamus èssere renèssidos a nche li fàghere abèrrere sa ghenna; est pròpiu cònchinu; e no istat bene, mancari tando apat naradu chi nono.»”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *