Sa metamòrfosi #22

Sa metamòrfosi #22

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Non sunt aberende» nargeit Gregor chistionende intre sese comente chi su pensu esseret inserradu in un’ispera sena sètiu. Tando sa tzeraca, che a semper, andeit a abèrrere sa ghenna cun passu firmu e l’abergeit. A Gregor li basteit a intèndere su saludu de sa bisita e giai ischiat chie fiat: pròpiu su procuradore. Ma pro ite Gregor fiat cundennadu a traballare in una dita chi pensaiat deretu in malu finas de sa mancàntzia prus minore? Ma totu làbaros fiant sos impiegados? Non bi nde podiat èssere mancu unu intre issos fidadu e devotu chi si nche fiat ammachiende pro s’impudu de nch’aere pèrdidu tantas oras de traballu mangianile e chi non renessiat mancu prus a si nche pesare dae su letu? Non diat èssere bastadu a nche mandare unu dischente a pregontare – si pròpiu depiant pregontare carchi cosa –, nche depiat bènnere pròpiu su procuradore a l’ammustrare a sa famìllia intrea (chi non meressiat mancu un’imputu), chi s’incàrrigu de una chistione gasi meledosa podiat èssere intregada a su sinnu de su procuradore ebbia? E Gregor, birbilliadu prus dae custu pensamentu chi non dae su chi aiat detzisu de fàghere, si nch’imboleit dae su letu cun totu sa fortza chi teniat. Unu corfu forte, ma non cuddu tremutu chi si fiat timende. Unu pagu su tapete nch’abrandeit su corfu e sa gropa fiat finas prus modditza de su chi issu pensaiat, e duncas s’intendeit unu sonu brandu, ma non de si nd’ispramare. Sa conca ebbia non fiat renèssidu a la pesare bene e nche l’aiat magiada a terra; nche la gireit a inoghe e a cuddae frighende·la a su tapete pro asseliare s’arrennegu e su dolu.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *